01
 
44 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เข้าร่วมกีฬาวันครู ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์อำเภอเมืองนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘...คลิกดูภาพ...
43 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรีโคราช ประจำปี ๒๕๕๗ มอบโดยนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ผู้อำนวยการณัฏฐนันท์ ศรัณย์มงคล, อ.สุพรรณีพุทธาเลิศสิกุล, อ.ยุวดี เขาโคกกรวด, อ.สุทธดา เพ็ชรพิมาย และ อ.พัชรินทร์ เกียรติทศดล ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์อำเภอเมืองนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ...คลิกดูภาพ...
42 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมากิจการนักศึกษาจัดโครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจคุณธรรม ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑-๓, ปวส.๑, ๒, ๔, ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา ณ ห้องเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘...คลิกดูภาพ...
41 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา “ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการชำระหนี้คืนกองทุน” ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓, ปวส.๒ และ ปวส.๕ ณ ห้องดอกคูน วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ...คลิกดูภาพ...
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดวิทยาศาสตร์จัดโครงการแข่งขันทักษะโดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส. ทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ชั้นล่างอาคารอนุสรณ์ ๒๔ ปี ช.พ.น. วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ...คลิกดูภาพ...
39 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดสังคมศึกษาจัดโครงการขยะพิษ ณ ห้องดอกคูน วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา วันที่ ๑๓ มกราคม 2558 ...คลิกดูภาพ...
38 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาการตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี ๒๕๕๗ ณ ชั้นล่างห้องเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ...คลิกดูภาพ...
37 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาคณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้" เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รุ่นที่ ๗-๘ วิทยากร ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ณ ห้องเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม๒๕๕๗...คลิกดูภาพ...
36 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาคณะครูเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ปฏิบัติธรรมนำสุข" สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ...คลิกดูภาพ...
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ ๑ วันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา...คลิกดูภาพ...
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาคณะครูวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมโครงการอ่านออก เขียนได้ ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ AEC ซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ณ ห้อง 1205 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วันที่ 13 ธันวาคม 2557...คลิกดูภาพ...
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาช.พ.น. เกมส์ 2014 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗ จัดขึ้นในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาภายในวิทยาลัยโดยมีนายมุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานเปิดการแข่งขัน...คลิกดูภาพ...
32 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาคณะครู-นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๗ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...คลิกดูภาพ...
31 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดสังคมศึกษาจัดทำโครงการสมาธิแก้วช.พ.น เริ่ม ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทุกวันพุธเวลา๑๕.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น....คลิกดูภาพ...
30 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดสังคมศึกษาจัดโครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช โดยมีอาจารย์มุข-อาจารย์ปราณี วงษ์ชวลิต เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเฟื่องฟ้าวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จากนั้นนักศึกษาร่วมกันทำความสะอาดวิทยาลัยเพื่อเป็นการทำความดีถวายแด่พ่อหลวง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557...คลิกดูภาพ...
29 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา นางสาวพรทิพา จอมเกาะ อาจารย์หมวดพาณิชยกรรม ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภาให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษ ณหอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557...คลิกดูภาพ...
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดคณิตศาสตร์จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ณ บริเวณชั้นล่างอาคารอนุสรณ์ 24 ปี ช.พ.น. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557...คลิกดูภาพ...
27 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาคณะครู-นักศึกษา หมวดไฟฟ้า ทัศนศึกษาดูงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีวัน พฤหัสบดี ที่11 กันยายน 2557 เวลา 9.00–12.00 น.เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน และได้นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งช่วยสถานศึกษาลดการใช้พลังงาน...คลิกดูภาพ...
26 ิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งขวัญใจ ช.พ.น. ต้านยาเสพติด ประธานกล่าวเปิดงานโดยอาจารย์สมรัฐ วงษ์ชวลิตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา โดยมีนักศึกษาจากโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าร่วมประกวดร้องเพลงในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน2557...คลิกดูภาพ...
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาในวันที่ 22 และ 29 พฤศจิกายน 2557เวลา 08.30-12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา...คลิกดูภาพ...
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดบัญชีจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้วิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทุกระดับชั้น วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยอาจารย์แพร วงษ์ชวลิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ณ ห้องประชุมดอกคูนวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557...คลิกดูภาพ...
23 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการ”อีสาน ออนทัวร์” ซึ่งจัดโดยบริษัทไดเซล เซฟตี้ซีสเต็มส์(ประเทศไทย)จำกัดและบริษัท ไดเซล เซฟตี้เทคโนโลยีส์(ประเทศไทย)จำกัดได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “แนะนำวัยใส สู่วัยทำงาน” และ แนะนำการศึกษาต่อ” ณ ห้องประชุมดอกคูน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557...คลิกดูภาพ...
22 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาสำนักประกันคุณภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาได้จัดโครงการอบรมความรู้เรื่อง “การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา” ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557...คลิกดูภาพ...
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาสมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมี ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557...คลิกดูภาพ...
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาคณะครู-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ณ ชั้นล่างอาคารอนุสรณ์ 24 ปี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557...คลิกดูภาพ...
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาสำนักประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมความรู้เรื่อง “การจัดทำโครงการ” ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3, ปวส.2, ปวส.5 ทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557...คลิกดูภาพ...
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ณ วัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557...คลิกดูภาพ...
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดคอมพิวเตอร์จัดโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ประจำปี 2557 ให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขางาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างทักษะ และศักยภาพการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยมีนางสาวณัฎฐนันท์ ศรัณย์มงคล ท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีการแข่งขัน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 317-318 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557...คลิกดูภาพ...
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรมร่วมโครงการสัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง DESIGN TRENDS 2014ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล(อาคาร31)มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 10 กันยายน2557 เวลา 12.30 น.-17.00 น. ...คลิกดูภาพ...
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาได้จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ เรื่องการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๑ ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา วันที่6-7 กันยายน 2557...คลิกดูภาพ...
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรกับนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการต่างๆ ของวิทยาลัย ดังนี้ -โครงการ "ช.พ.น...แฟนซี...รีไซเคิล" -โครงการ English Song Contest - การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ชิงถ้วยราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร - โครงการ แข่งขันการตอบปัญหา ความรู้สู่อาเซียน- โครงการประกวดสุนทรพจน์...คลิกดูภาพ...
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรมร่วมกิจกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเรื่องการทำงานเกี่ยวกับเขื่อนลำตะคลองอบรม ณ ห้องดอกคูณวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนคราชสีมา ศึกษาดูงาน ณ โครงการเขื่อนลำตะคลอง ต. คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นคคราชสีมา วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557...คลิกดูภาพ...
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรมร่วมกิจกรรมประกวดสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี2557ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ณ ห้องซิตี้พาร์ค A โรงแรมซิตี้พาร์คนคคราชสีมา วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวส.) ...คลิกดูภาพ...
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรมร่วมกิจกรรมประกาดวาดภาพในหัวข้อ"ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ณ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ...คลิกดูภาพ...
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาคณะครู นักศึกษา ได้ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ที่วันพายัพ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 11กรกฎาคม 2557 ...คลิกดูภาพ...
09 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาได้มีการจัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 2557ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ...คลิกดูภาพ...
08 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรมร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพแก่โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหมื่นไวย ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557...คลิกดูภาพ...
07 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรมร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนบ้านช่องอู่ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 มิถุนายน 2557...คลิกดูภาพ...
06 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาประชุมผู้ปกครองนักศึกษา นโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557...คลิกดูภาพ...
05 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาประฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. / ปวส. ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ...คลิกดูภาพ...
04 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ...คลิกดูภาพ...
03 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาประกวดมารยาทไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ...คลิกดูภาพ...
02 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองและเหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557...คลิกดูภาพ...
01 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ทีมลูกทุ่ง ชพน.)งานเปิดโลกศิลปวัฒนธรรม งานวัด"รีเทิร์น" ตอนออนซอนอีศสานเปิดตำนานเพลงแห่งแผ่นดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อวันที่ 15 มกราคม2557...คลิกดูภาพ...
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมเพศศึกษากับวัยรุ่น กับนักศึกษาระดับ ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ โดยมีวิทยากรนายศิวะยุทธ สิงห์บรุ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2557 ...คลิกดูภาพ...
39 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556"อาชีวศึกษากับตลาดแรงงานยุค ASEAN"ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) สาขาโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา วันที่5 กุมภาพันธ์ 2557 ...คลิกดูภาพ...
38 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม ร่วมกับหมวดสามัญ ร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพแก่หน่วยงานรัฐและเอกชน ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาในวันพุธที่ 22 มกราคม 2557...คลิกดูภาพ...
37 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม ได้ออกบริการชุมชนบ้านดอนพรหมศร ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูงจ.นครราชสีมา ในวันที่ 31 มกราคม 2557...คลิกดูภาพ...
36 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรแกรม SketchUp ในการเขียนบ้าน 3 มิติ โดยวิทยากรนายชาญชัย รอดเลิศ อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 317-318วันที่ 30 มกราคม 2557 ...คลิกดูภาพ...
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม ร่วมกิจกรรมวิชาชีพสู่โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองกก ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ในวันที่28 มกราคม 2557...คลิกดูภาพ...
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การบริการวิชาชีพ ณ บ้านตูม ตำบลทองหลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2557...คลิกดูภาพ...
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนคราชสีมาด้วยส่วนสื่อสารกลุ่มธุรกิจปีโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้จัดทำโครงการพลังงานสัญจรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียมซึ่งเป็นพลังงานหลักของประเทศไทยให้แก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556...คลิกดูภาพ...
32 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนคราชสีมาหมวดสำรวจ-ก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม ร่วมกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนฟรั่ง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ. นครราชสีมา วันที่ 3 ธันวาคม 2556...คลิกดูภาพ...
31 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนคราชสีมาสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนในเขต 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน2556 ณ ห้องประชุมราชฤกษ์ สำนักงานฯ เขต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาขอแสดงความยินดีกับคณะครูวิทยาลัยฯ ที่ได้รับเครื่องราชอิศริยาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2554-2555 ...คลิกดูภาพ...
30 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนคราชสีมาหมวดสำรวจ-ก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม ด้จัดกิจกรรม บริการวิชาชีพ ณ โรงเรียนบ้านระกาย ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556...คลิกดูภาพ...
29 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนคราชสีมานายมุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชนไทยใฝ่คุณธรรม ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช. 1 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมและป้องกันยาเสพติด วัดยองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ...คลิกดูภาพ...วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนคราชสีมาหมวดสำรวจ-ก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม ด้จัดกิจกรรม บริการวิชาชีพ ณ โรงเรียนบ้านระกาย ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556...คลิกดูภาพ...
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนคราชสีมา นางจิตรดา ไกรสน อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษาระดับ ปวส. สายช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมโครงการ “ดี..โดนใจ..เยาวชนไทยให้โลหิต” เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมโรงแรมสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556...คลิกดูภาพ...
27 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนคราชสีมาเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม2556 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มดอกมะลิ) พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครรราชสีมา...คลิกดูภาพ...
26 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาระดับปวช.1-3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ"เข้าร่วมโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจธรรมะ" ณ ศาลาธรรมสีมา ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยวิทยากร พระอาจารย์สุนันท์ ปัญญานันโท (ผู้อำนวยการศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา)...คลิกดูภาพ...
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา นายธวัช ชลารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีได้มอบโล่รางวัลดีเด่น ให้แก่นายอำนาจ อินทร์หมื่นไวย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ในพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ในการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8...คลิกดูภาพ...
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมกับหมวดสังคมศึกษาได้จัด"โครงการขยะพิษ"ขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทิ้งขยะมีพิษรวมกับขยะถั่วไป โดยมีคุณสายชล มือขุนทด นักวิชาการสุขาภิบาล 8 ว.หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครราชสีมา มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง"การคัดแยกขยะจากแหล่มกำเนิด"ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556เวลา 14.30-16.30น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า...คลิกดูภาพ...
23 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ภาพการแข่งขัน ชิงชะเลิศฟุตซอล ช.พ.น. ต้านยาเสพติด วันที่ 10 กันยายน 2556...คลิกดูภาพ...
22 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาได้มอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันทักษะต่างๆดังนี้1.การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 25 ระดับภาคเมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 จังหวัดนครราชสีมาดังนี้- สาขาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (เครื่องกลึง)ได้รับรางวัลเหรียญเงินคือนายณัฐพล เหงขุนทดปวช 0.3/6 -เครื่องมือกล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงคือนายพิริยะ พืชทองหลางปวช 0.3/6 เครื่องมือกล- สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมได้รับรางวัลเหรียญเงินคือนายชูวงษ์ ไตรสูงเนินปวส 0.2/2 ติดตั้งไฟฟ้า- สาขาต่อประกอบไม้ได้รับรางวัลเหรียญเงินคือนายสันติชัย ไตรวงค์ย้อยปวช 0.2/6ก่อสร้าง -สาขาอุตสาหกรรมไม้เครื่องเรือนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงคือนายคุณานนต์ บุตรไทยปวช0.2/6ก่อสร้าง- การแข่งขันทักษะการใช้ใบเลื่อย Starreftได้รับรางวัลเหรียญทองคือนายบัญชา ไชยสุวรรณปวส0.5 5โยธา2. การประกวดสุนทรพจน์ ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาจังหวัดขอนแก่น- สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษได้รับรางวัลชมเชยคือนางสาวธนพร ฤทธิ์วิชัย-สุนทรพจน์ภาษาไทยได้รับรางวัลชมเชยคือนางสาวณัฐริกา ชูแสงโรจน์และนางสาวมนทิราคงคาหลวง3. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย4. การประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล "เดินเล่นชายหาด"5. การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ช.พ.น. ต้านยาเสพติด6. การประกวดมารยาทไทย7. การแข่งขันฟุตซอล ช.พ.น. ต้านยาเสพติด8.เงินสดจำนวน 60,000 บาทคื่อนายศุภชัยยอดนุ่มและนายสิทธิโชคเจียมโพธิ์พะเนา...คลิกดูภาพ...
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา หมวดอิเล็กทรอนิกส์, หมวดช่างยนต์, หมวดบัญชี, หมวดคอมพิวเตอร์ ออกบริการวิชาชีพ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 ...คลิกดูภาพ...
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดโครงการบริการวิชาชีพแก่ชุมชนด่านจาก อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2556 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม...คลิกดูภาพ...
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 นครราชสีมาในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2556 ดังนี้สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายชูวงษ์ ไตรสูงเนินสาขาช่างเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายณัฐพล เหงขุนทดสาขาช่างเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นายพิริยะ พืชทองหลาง...คลิกดูภาพ...
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา นักศึกษาหมวดก่อสร้างและโยธา เข้าร่วมแข่งขันทักษะการใช้ใบเรื่อย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น บริษัทบุญไทยแมชชีน เนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1นายบัญชา ไชยสุวรรณ ปวส.5/5 ช่างโยธา...คลิกดูภาพ...
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา นักศึกษาหมวดก่อสร้างและโยธาเข้าร่วมแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 25 ในวันที่ 14-15 ส.ค. 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค5นครราชสีมา ได้รับเหรียญเงินสาขาต่อประกอบมุมไม้ คือ นายสันติชัย ไตรวงค์ย้อย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สาขาอุตสาหกรรมไม้เครื่องเรือน คือนายคุณานนต์ บุตรไทย ปวช.2/6 สาขางานก่อสร้าง...คลิกดูภาพ...
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา นักศึกษา ปวช.,ปวส. สาขางานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างโยธา ศึกษาดูงานประติมากรรมหินทรายฝาผนัง ณ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมาเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 56...คลิกดูภาพ...
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา หมวดพาณิชยกรรมนำนักศึกษาระดับ ปวช.2,3ปวส.1,2,4,5 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป(มาม่า) ขนมปังกรอบ(นิสชิน)บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 9 สิงหาคม 2556...คลิกดูภาพ...
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาโครงการอบรม"จริยธรรมกับการใช้ไอทีในยุคโลกาภิวัตน์"ประธานเปิด อ.อรพิน ตังโพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยากรคุณบุญชณัฎฐากรัชกายพันธ์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นักศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปี ปสช.2/13,3/10 ปวส.1/5,1/8,2/5,2/8,4/8,5/8 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556..คลิกดูภาพ...
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมารองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลและวิทยาลัยเทคโนโลยี-ช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมบริษัทโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพบปะผู้บริหารของบริษัทและนักศึกษาโครงการ WIL (Work Integrated Learning) เพื่อนิเทศความก้าวหน้าของการเรียนและการทำงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ..คลิกดูภาพ...
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดสังคมศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แนื่งในวันแม่แห่งชาติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณลานหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา..คลิกดูภาพ....
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมามวดสำรวจ/ก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม/โยธา ระดับ ปวช.1/7,1/10,2/6,2/9,3/5,3/7 ปวส.4/5,5/5 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ"เรื่อง Desing Trends 2013" ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโดยโปรแกรมวิชาออก-แบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ..คลิกดูภาพ...
10

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาอบรมทักษะการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาของครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว วันที่ 29-31 กรกฎาคม 25561. น.ส.สุพรรณี พุทธานุเลิศสิกุล หมวดพาณิชยกรรม2. นาย บุญมี เข้าโคกกรวด ฝ่ายกิจการนักศึกษา3. นาย กรัณฑ์ภู หกกำปัง หมวดช่างยนต์4. น.ส.ฐิตอพร นิลฉายรัตน์ หมวดภาษาไทยจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กทบ.1030 ..คลิกดูภาพ...

 

09 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนประจำปีงบประมาณ 2556 สังกัดสำนักงานกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หลักสูตรการพัฒนาทักษะครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6และม.3หลักสูตร คุณภาพกระบวนการคิดครูสอนระดับอาชีวศึกษาวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 ..คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556โดยพระครูสิริสีมาภรณ์ เป็นประธานในพิธี...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาวันที่ 9 มิ.ย. 56 ...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา อาจารย์อนงค์ โชตนะ,อาจารย์วันเพ็ญ การรุณหมวดวิชาสังคมศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในงานวันวิสาขบูชาและประกวดการเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษา(ม.1-ม.6) ได้รับรางวัลที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร....คลิกดูภาพ...
ครั้งที่ 2วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ ออกให้บริการชุมชน ณ บ้านโนนงิ้ว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีคณะครูและนักศึกษาทุกแผนก ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2556...คลิกดูภาพ...
ครั้งที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ออกให้บริการชุมชน ณ วัดหมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีคณะครูและนักศึกษาทุกแผนก ในระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2556...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมานายมุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหารจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมานายมุข วงษ์ชวลิตกุล พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมกันทำบุญประจำปี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556เพื่อความเป็นสิริมงคล ...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทำลายบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม2556บริเวณสนามหน้าเสาธง...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาพิธี มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2555ในวันที่ 30 มีนาคม 2556 โดยมี ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน และมอบประกาศนียบัตรในพิธี...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ในนามหมวดสังคมศึกษา ได้จัดทำโครงการหลังคาสีเขียวเพื่อนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกกล่องเครื่องดื่มนำไปรีไซเคิล เป็นแผ่นหลังคาเขียว มอบให้ชุมชน โดยมีคุณสามารถ โพธิ์คำผู้ช่วยผู้จัดการบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาโคราช มารับมอบกล่องเครื่องดื่มจากอาจารย์อนงค์ โชตนะ และนักศึกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น.คลิกดูภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา หมวดพาณิชยกรรม จัดโครงการอบรมแผนธุรกิจ ตามปรัชญาเศนษฐกิจพอเพียง วันที่ 11 ก.พ.56 ณ ห้องประชุม ดอกคูณ คลิกดูภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดโครงการบริหารวิชาชีพการบัญชีสู่ชุมชน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ความรู้ ความเข้าใจในด้าน วิชาการและทักษะในการจัดทำบัญชี เพื่อตอบสนอง ความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพในอนาคตอย่ามีคุณภาพ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ปวช.3/8-9 ปวส.2/6,5/6 สาขาการบัญชี ณ ร้านโคมไฟ ต.ด่านเกวียว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 10 ก.พ.56 คลิกดูภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศีกษา 2555 "งานยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเชียน"ในวันที่ 7 ก.พ.2556 คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา นักเรียน-นักศึกษา ได้ไปศึกษาดูงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมนำทิศ สิ่งประดิษฐ์นำทาง สร้างไทยมั่นคง" ณ ศูนย์การประชุมอิมแบ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 3 ก.พ.56 คลิกดูภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ได้นำนักเรียน เยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จำนวน 150 คน โดยมีผู้อำนวยการ นส.ศิริพร มงคล กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะครู และนักเรียน วันที่ 1ก.พ.56 เวลา 13.00-16.00 น. คลิกดูภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา หมวดคณิตศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหา คณิตศาสตร์ วันที่ 24 ม.ค 56 ณ อาคารอนุสรณ์ 24 ปีเวลา 08.30-11.50 น. คลิกดูภาพ
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ได้จัดดูงาน โครงการตลาดสู่ชุมชุน และสือสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มผ้านวม มณฑา หนองยารักษ์ ในวันที่ 27 ม.ค. 56 คลิกดูภาพ
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา งานคืนสู่เหย้า...สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดงาน “คืนสู่เหย้า ช.พ.น. ครบรอบ ๔๐ ปี” ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาคลิกดูภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา อาจารย์พัชนี ศรีเมืองบุญ นำนักศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 1 คน และระดับ ปวส.จำนวน 4 คน เข้าร่วมงาน “12ปี สมาคมขนส่งอีสาน ร่วมสร้างสรรค์ ความปลอดภัย”พร้อมรับทุนการศึกษา จากสมาคมขนส่งอีสานทุนละ 2,000 บาท ในวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน 2555ณ.อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา...คลิดดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา คณะครู บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิต ณ. บริเวณชั้นล่างอาคารอนุสรณ์ 24 ปี ช.พ.น. ในวันพฤหัสที่ 8 พฤศจิกายน 2555...คลิดดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา หมวดคอมพิวเตอร์ได้นำนักศึกษาไปแข่งขันตอบปัญหา ทักษะคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในงาน VU Open House วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 โดยมี 3 ทีม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ทราบถึงศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ของตนเอง และได้แสดง ความสามารถและเพิ่มศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ผลจากการแข่งขัน ได้รับรางชนะเลิศ 1 ทีมและได้รับรางวัลชมเชย ...คลิดดูภาพ...
555 สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดทำความสะอาดใหญ่ต่อเนื่องตั้งแต่ 4-11ส.ค.52 ติดต่อกันทุกวัน ดดยล้างทำความสะอาดโรงอาหาร โต๊ะรับประทานอาหาร,ห้องสุขา,ห้องปฏิบัติการทุกห้อง โดยผ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและเชิกทำความสะอาดโต๊ะเรียน ประตูลูกบิด พร้อมกับจัดบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้กับผู้บริหาร-ครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรยายโดยผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนางอริชา รุมพล ตามนโยบายเร่งด่วนของนาย สุรวุฒิ เชิดชัย นายยกเทศมนตรีเทศบาลนครราชสีมา...คลิกดูภาพ...
42 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค5(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)ร่วมกับหมวดช่างกลโรงงานโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรกงานให้กับนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาในสาขาช่างปรับ เพื่อยกระดับมาตรฐานของนักศึกษาก่อนจบไปทำงาน โดยมี อ.ไกร ทองแดง ร่วมประสานงาน ...คลิกดูภาพ...
41 วงโยธวาทิตโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมานำโดย อ.ไตรเทพ คำกลิ้งและนักศึกษบรรเลงต้อนรับคณะมวลมิตรโรแทเรี่ยน ภาค 3340โรตารีสากล ในงานพิธีสถาปนาสโมสรโรตารี่และผู้ว่าการภาคโรตารี่สากลภาค3340 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธี วันที่ 22–23พฤษภาคม 2552 ...คลิกดูภาพ...
38 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.ประจำปีการศึกษา 2552โดยมีอาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาตและคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีในวันที่ 1 มิ.ย.2552 เวลา8.30น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของโรงเรียน ช.พ.น. ...คลิกดูภาพ...
37
ตำรวจภูธรภาค 3ดำเนินการฝึกอบรมนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ตามโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในสถานศึกษาและหอพัก ดำเนินการโดยกลุ่มงานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี มีผู้เข้ารับการอบรม 150 คน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมของโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ...คลิกดูภาพ...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสดุดี  "หนึ่งแสนครูดี"  ประจำปี 2554  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  มีผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เข้าร่วมพิธี จำนวน  16  ท่าน  โดยมี  นายพิเชษฐ  นนท์พละ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มสดุดี "หนึ่งแสนครูดี" ...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองและนักศึกษา เกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี เรียนดี15ปี อย่างมีคุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.1 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2555 ...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ได้ส่งคณะครูและนักเรียน ประกอบไปด้วย 1. นายจิรศักดิ์ การแก้ว (ผู้ขับขี่) 2. นายศตวรรษ บรรดาศักดิ์ (ธุรการ) 3. นายอรรถพล ประมาคะโม (ช่างเครื่อง) 4. นายธนรัตน์ ริงคณานนท์ (ช่างเครื่อง) เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่14 The14th Hondaeco Mileage Challenge ณ ลานริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2555...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ครูเด่น ประจำปี 2555 ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เข้ารับเกียรติบัตรครูดีเด่น และบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2555 จำนวน 14 คน โดย นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่น นายทองดี กันขุนทด นายวรพันธ์ ครูเกษตร นายสถิตย์ ถินสูงเนิน นายสุรชัย ตะไลกลาง นางสาวอรุณี รอดชะเอม นางสาวนงนภัส ถิรวรรณ์ นางสาวเบญจวรรณ ปราณีตพลกรัง นางสายสุรีย์ สุริยะกาญจน์ นางสาวเกศรินทร์ สุนทรรส นางจีราพร บุญยฤทธิชัยกิจ นางพัชรี สังเกตุ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น นางมุกดา ฉายดำรงค์ นางวีนา สุขมณี นางนิภาภรณ์ โพธิ์หิรัญ...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลนกออก จัดโครงการบริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ หมู่บ้านสระน้อย ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีครูและนักเรียนหมวดวิชาช่างไฟฟ้า เข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 คน...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา นักเรียน ระดับ ปวช. สาขางานสำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม และนักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างโยธา ศึกษาดูงานการผลิตอิฐมวลเบา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การผลิตอิฐมวลเบา โดยมี ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ และอาจารย์คำภี จิตชัยภูมิ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา วันการศึกษาเอกชน นายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "เดินเทิดพระเกียรติ วันการศึกษาเอกชน" ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 โดย นายมุข วงษ์ชวลิตกุล ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) จังหวัดนครราชสีมา และคณะ ให้การต้อนรับ...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดคอมพิวเตอร์ ได้ทัศนศึกษาดูงาน CPF.อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มพูลความรู้และทักษะในการทำงาน โดยได้รับการตอนรับจากคณะผู้บริหารอย่างอบอุ่น...คลิกดูภาพ...
พิธีเปิดกีฬาสี ช.พ.น.เกมส์ ประจำปีการศึกษา2554 โดยมีท่านผู้รับใบอนุญาต อาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 16ธ.ค.53 เวลา 9.00น.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา "รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย"และนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาทำบุญตักบาตร "วันพ่อแห่งชาติ" คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมตักบาตร พระสงฆ์ ๕๙ รูป ณ สนามหน้าเสาธง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๑๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระชนมายุ ครบรอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาถวายพระพร คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา พร้อมผู้แทนของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (๕ธันวาคม๒๕๕๔)เมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายน๒๕๕๔...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้บริหาร และครูวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๗ คน โดยนายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่๙พฤศจิกายน ๒๕๕๔...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มารับบริจาคโลหิตจากครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จำนวน ๑๑๐ คน วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณชั้นล่างอาคารอนุสรณ์ ๒๔ ปี...คลิกดูภาพ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมความรู้เรื่อง คุณธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา วันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2554 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี มีค่านิยมในการทำความดี มีคุณธรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้นิมนต์พระครูสิริสีมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรอบรมให้ีความรู้ ในหัวข้อ การตั้งใจเรียน และกตัญญูรู้คุณ...คลิกดูภาพ...
ยการนครราชสีมา (ช.พ.น.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 สาขางานเครื่องมือกล เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำ 2554 "ด้านความรู้ความสามารถ" ในวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันที่ 20 กันยายน 2554 โดยมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...คลิกดูภาพ...

หมวดช่างกลโรงงาน  จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน  บริษัท เทคโนเปียไทยแลนด์ จำกัด  เขตอุตสาหกรรมสุรนารี  ในวันที่  7  กันยายน  2554  โดยนำนักเรียนระดับ ปวช.3  สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  จำนวน  30  คน  เข้าศึกษาดูงานในส่วนการผลิตและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โดยใช้ Mold เพื่อให้เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการขึ้นรูป และการแก้ปัญหาจากประสบการณ์จริง  อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนทางด้านกระบวนการผลิต ...คลิกดูภาพ...

กีฬาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนคณะผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี  2554  โดยนายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  และนายมุข  วงษ์ชวลิตกุล  ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นประธานจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่  11  กันยายน  2554  ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550 ...คลิกดูภาพ...

โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดคอมพิวเตอร์จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่โดยเชิญวิทยากรจาก TOT คุณวิทยา บุญลำพู มาให้ความรู้แก่นักเรียนระดับ ปวช.และปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จำนวน 150 คนในวันที่6ก.ย.54 เวลา13.00-16.00น.ณ ห้องดอกคูณ...คลิดดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดบัญชี นำนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3ปวส.2,5 สาขาการบัญชี ไปศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดสาขานครราชสีมาเมื่อวันที่1 ก.ย.54 เวลา13.30-16.00น.เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้...คลิดดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาการประกวดมารยาทไทยและการสมาคมวันอังคารที่30สิงหาคม2554 จัดโดยหมวดพาณิชยกรรมนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดคือ ปวช.3/7,3/8,3/10และปวส.1/8 จำนวน 13ทีม...คลิดดูภาพ...

คณะครูนักเรียนหมวดอิเล็กทรอนิคส์ได้จัดทำโครงการบริหารชุมชนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าณ ศาลาเอนกประสงค์กลางหมู่บ้านหมู่บ้านหนองหอย หมู่3 ต.ปรุใหญ่อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 27-28 ส.ค.54เวลา 08.00-16.00น....คลิดดูภาพ...

โรงเรียนดทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์"การแข่งขันการจัดสวนถาด"แนวความคิด"สวนในฝัน...แห่งพรรณไม้"ณ ชั้นล่างอาคารอนุสรณ์24ปี ช.พ.น.วันที่18สิงหาคม2554เวลา8.30-10.00น....คลิกดูภาพ...
การประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2554สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือย้ายสถานศึกษา และผู้กู้ยมรายใหม่ระดับ ปวช. และ ปวส.ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา09.30-12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา โดยมีนายมุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานและมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 368 คน ...คลิกดูภาพ...
โครงการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านบัญชีภาษีอากรจัดโดยหมวดบัญชี เมื่อวันที่17ส.ค.54เวลา12.40-16.00น. ณ ห้องดอกคูนโรงเรียนเทคโนโลยีช่างพณิชยการนครราชสีมามีนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 ปวส.2 และปวส.5 สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมจำนวน100คนครูหมวดบัญชี จำนวน16คนโดย อ.วีระยุทธ ชัยบุหงา จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ...คลิกดูภาพ...
ทีฆายุกา โหตุ 12 สิงหา มหาราชินี คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ร่วมถวายความจงรักภักดี และถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง)พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๗๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา...คลิกดูภาพ...
หมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม,โยธา นำนักเรียนระดับปวช.และ ปวส.จำนวน38คนครูจำนวน6คนศึกษาดูงาน“เรื่อง การทำบล็อกประสาน”ร้านธนพร บล็อกประสาน ณ ชุมชนหนองโสน ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่10สิงหาคม54 เวลา12.30-15.30 น.เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ ในงานเทคโนโลยีและพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้ในการเรียนการสอน...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาฝ่ายกิจการนักศึกษาได้นำนักเรียน ระดับ ปวช. และปวส.จำนวน2คนคือนางสาวนพเก้า ใบบาง ปวช.3/7และนางสาวสุพรรษา นุชธานี ปวส.2/6 เข้าร่วมประกวดร้องเพลงจีน ในวันที่10สิงหาคม54ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีMr.Su GuohuaและMiss Li Qian เป็นครูผู้ฝึกสอน...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนดทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดเทคนิคพื้นฐานได้จัดทำโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา วันที่9-11สิงหาคม54โดยเชิญวิทยากรจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา คุณกัญญา อรชุน นักวิชาการแรงงานชำนาญการอบรม เรื่อง การสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน ในวันที่9สิงหาคม54 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00น. โดยมีนักเรียนเข้าอบรมใน ระดับ ปวช.3,ปวส.2,5 สายช่างอุตสาหกรรม จำนวน147คน ...คลิกดูภาพ...
นักเรียน ช.พ.น. เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24(ระดับภาค) โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. นายจักรี ฤาชา ปวส.4/2 สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้าได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1ในสาขา “เทคโนโลยีการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร”โดยมีอาจารย์สมาน กนิษฐและอาจารย์ประจวบ ฉาบฉิมพลี เป็นผู้ฝึกสอน 2.นายพิสุทธิ์ ศะศิงาม ปวช.3/5 สาขาเครื่องมือกล และซ่อมบำรุง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 3.นายไพบูลย์ คดจังหรีดปวส.2/4 สาขาเทคนิคการผลิต ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2โดยมี อาจารย์ไกร ทองแดง และ อาจารย์จิระเดช แน่นนอก เป็นผู้ฝึกสอน...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนดลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดพาณิชยกรรม โดยอาจารย์พัชรี สังเกตุ ได้นำนักเรียน ระดับ ปวช.สาขางานการบัญชี จำนวน3คนได้แก่นางสาวนิดาวรรณ ต่อมกระโทก นางสาวธิดารัตน์ นอกพุดซา นางสาวจันจิรา หล้าพรม เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในวันรพี ปี 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม2554ณ ศาลแขวงนครราชสีมา ...คลิกดูภาพ...

นายเชษฐ จินดานุภาพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (ระดับอาชีวศึกษา) หลักสูตรทักษะการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอน บรรยายโดย รศ.ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ และหลักสูตรการพัฒนาและบริหารหลักสูตร บรรยายโดย รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2554 ...คลิกดูภาพ...

โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา  หมวดสังคมศึกษาได้จัดกิจกรรม  “โครงการขยะพิษแลกแต้ม”  โดยมีวิทยากร  คุณสายชล  มือขุนทด  หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครราชสีมา  มาบรรยายให้ความรู้ “เรื่อง การคัดแยกขยะตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์  (Zero  Waste)  กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2,3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทพาณิชยกรรม  ทุกสาขางาน  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2554   เวลา  14.20 – 16.0  น.   ณ  ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา  ...คลิกดูภาพ...

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้นำนักเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส.  รวม  40  คน  เข้ารับทุนมูลนิธิวงษ์ชวลิตกุลนครราชสีมา  ในวันพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา  2554  ของมหาวิทยาลัย        วงษ์ชวลิตกุล  วันที่  30  มิถุนายน  2554   ณ  ห้องประชุมวงษ์ชวลิตกุล ...คลิกดูภาพ...

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบนายมุข  วงษ์ชวลิตกุล  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา  ในฐานะประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กล่าวต้อนรับ  นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้เข้ารับการอบรม  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ หลักสูตรการประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหว่างวันที่ 25-26  มิถุนายน  2554  ณ โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ...คลิกดูภาพ...

ไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา  จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554  พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน  93  ทุน  รวมจำนวนเงิน  624,550  บาท  ในวันที่  23  มิถุนายน 2554  โดยมี พระครูปลัดสถาพร  เป็นประธาน  เจิมอุปกรณ์การเรียนและบรรยายธรรม  พรมน้ำพระพุทธมนต์  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา  และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูแล้ว  ตัวแทนคณะครู  นักเรียน นักศึกษา  ได้นำกระเช้าผลไม้ / ของเยี่ยม  ไปมอบให้กับนักเรียนที่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล  และศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา ...คลิกดูภาพ...

โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพริชยการนครราชสีมาหมวดช่างยนต์จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัดโดยมีนักศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 115คนเข้าร่วมโครงการในวันที่22มิ.ย.54และมีครูผู้ร่วมโครงการ4ท่านนำโดยนายกรัณฑ์ภู่ หกกำปันหัวหน้าหมวดเป็นผู้ควบคุม ...คลิกดูภาพ...

โครงการพัฒนาครู
นายเชษฐ  จินดานุภาพ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ  ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หลักสูตรการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ณ  ห้องเฟื่องฟ้า  โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา  ในวันที่  18  มิถุนายน 2554  มีครูและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  จังหวัดนครราชสีมา   เข้ารับการอบรม  จำนวน 391 คน  บรรยายโดย  ดร.เติมชัย  ธรรมลักษมี  และนายสำรวย  เพ็งอ้นพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม  ในวันที่  19  มิถุนายน  25540 ...คลิกดูภาพ...

โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาคมสภาผู้แทนราษฎร ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.ทุกสาขาวิชา จำนวน 632คน ในวันที่ 16มิถุนายน 2554เวลา 13.00น.–15.00น.ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าโดยมี นายนพคุณ มโหทาน ประธานกรรมการเลือกตั้งประจำเลือกตั้งที่ 1จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรอบรม ...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15ปี อย่างมีคุณภาพ ระดับ ปวช.2,3วันอาทิตย์ที่ 5มิถุนายน 2554ระดับ ปวช.1 วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา โดยนายมุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาตพร้อมคณะผู้บริหารปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.และปวส.ประจำปีการศึกษา 2554เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ได้ส่งบุคลากรหมวดคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 ท่านคือ อ.รักคณา เวชยางกูล และ อ.สุเนตร เพ็ชรพิมาย  เรื่อง "รู้ทันทรัพย์สินทางปัญญา & ซอฟต์แวร์" ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2554  ณ ห้องอินทนากรวิวัฒน์ ชั้น 4 หอการค้า จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟท์แวร์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกดูภาพ...

โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดช่างยนต์โดย อ.กรีณฑ์ภู หกกำปัง เข้าร่วมอบรมแนะนำเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์รุ่น CBR150RและCBR250Rและศึกาาดูงานที่บริษัทไทยฮอนด้าแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกาาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัทเอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่26-27เมษายน 2554 ...คลิกดูภาพ...

โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักเรียนระดับ ปวช.1-2(ชาย-หญิง)จำนวน18คน เข้าร่วมโครงการอบรม"ค่ายเยาวชนรักชาติ"รวมกับนักเรียนสถาบันอื่นจำนวนทั้งสิ้น100คนในวันที่18-22เมษายน2554ณ กองพันพัฒนาที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมาโดยมี พันเอก ชีวิน พินทุ รอง.ผบ.กองพลพัฒนาที่2ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรม...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมามอบหมายให้ฝ่ายกิจการ เป็นตัวแทนถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง)ในงานพระราชพิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"วันพุธที่6เม.ษ.54ณ ห้องประชุมเปรมตินสูลานนท์ชั้น2 โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี...คลิกดูภาพ...
บรรยากาศพิธี มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา2553ในวันที่ 2เมษายน 2554 ...คลิกดูรูป...
หมวดพานิชยกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดโครงการอบรมแผนธุรกิจตามปริชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่5ก.พ.54 เวลา12.30-16.00น.ณ ห้องประชุมดอกคูณ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา...คลิกดูภาพ...
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมากับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค5นครราชสีมาโดยมีนักศึกษาเข้าทดสอบจำนวน 31 คน...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มจัดให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ณ ชุมชนบ้านคอกวัวหมู่ที่6 ต.หนองกระทุม อ.เมือง จ.นครราชสีมาวันที่ 12-13 ก.พ.54โดยมีครูและนักเรียนหมวดวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน27คนครู7คนนักเรียนระดับปวส.2และปวส.5จำนวน20คน...คลิกดูภาพ...
หมวดอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาโครงการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ณ ชุมชนบ้านขนาย จ.นครราชสีมาโดยนักเรียนระดับ ปวช.3สาขางานอิเล็กทอรนิคส์และนักเรียนระดับปวส.5สาขางานอิเล็กทรอนิคส์อุตสาหกรรมทั้งหมดจำนวน27คนในวันเสาร์ที่12ก.พ.54โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาประยุคต์ใช้ในการให้บริการชุมชนและสังคม...คลิกดูภาพ...
หมวดปฎิบัติสำนักงาน ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่25วันที่10ก.พ.54 ณ โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ จังหวัดนครราชสีมาโดยได้ส่งแข่งขันวิชาพิมพ์ดีดไทย พิมพ์ดีดอังกฤษ ระดับปวช.และปวส.จำนวน17คนได้รับเกียรติบัตรเหรียณทอง6คนเหรียณเงิน5คน เหรียณทองแดง4คนร่วม15คน...คลิกดูภาพ...
โครงการศึกษาดูงานที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครราชสีมา 1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนครราชสีมา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ นอกห้องเรียนและเรียนรูจากผู้มีประสบการณ์ตรงในวันพุธที่2ก.พ.2554 เวลา13.00-16.00น.นักเรียนที่เข้าร่วมดูงานเป็นนักเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชาไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง และระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 57คน โดยมีอาจารย์ประจวบ ฉาบฉิมพลี และคณะครูหมวดไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ควบคุมและประสานงาน...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาแถลงข่าว "งานวันการศึกษาเอกชน"นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมาโดยนายมุข วงษ์ชวลิตกุล จัดแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน"ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2554ณ สวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 30มกราคม 2554ณ ห้องเฟื่องฟ้าโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา มีการจัดแสดงความสามารถของนักเรียนการแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล-อาชีวศึกษา...คลิกดูภาพ...
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-NET โรงเรียน ช.พ.น.นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายปฐมฤกษ์ มณีเนตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต1 ตรวจเยี่ยมนักเรียนอาชีวศึกษาที่เข้าทดสอบมาตรฐานทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)ณ สนามสอบโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาเมื่อวันที่ 23 ม.ค.54...คลิกดูรูป...
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบทุนมูลนิธิทวีคูณพัฒนาโดยมีนักเรียน ช.พ.น.เข้ารับจำนวน2ทุนในระดับ ปวช.และปวส.ณ สถาบันราชภัฏนครราชสีมาในวันศุกร์ที่ 21ม.ค.54...คลิกดูรูป...
กีฬาสานสัมพันธ์ สถาบันในเครือวงษ์ชวลิตกุล จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา3สถาบัน โรงเรียนเกียรติคุณ โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เมื่อวันที่24ธ.ค.53ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลอินเตอร์สเตเดี่ยมเพื่อสร้างความสามัคคี รวมกันเป็นหนึ่งเดียวของครูอาจารย์และบุคลากร ทั้ง 3 สถาบันพร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ มอบกระเช้าอวยพรปีไหม่แก่อาจารย์มุข-ปราณี วงษ์ชวลิตกุล จับฉลากของขวัญ และการแสดงทั้ง3สถาบัน ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล ...คลิกดูภาพ...
การจัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน พ.ศ.2554นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานในการประชุมจัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าร.ร.เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาเมื่อวันที่ 23ธ.ค.53โดยนายมุข วงษ์ชวลิตกุล นายกสมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมาและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ผู้แทนจังหวัด 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การต้อนรับโดยจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน พ.ศ.2554 ในวันที่9-10ก.พ.54 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา...คลิกดูภาพ..
หมวดบัญชีโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดบริการวิชาการเคลื่อนที่โครงการอบรมบัญชีสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 18ธันวาคม2553เวลา 09.00-12.00น.ณ ชุมชนบ้านสีมุม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน อีกทั้งเป็นการให้บริการทางวิชาชีพด้านบัญชีสู่ชุมชน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20ครัวเรือน ...คลิดดูภาพ...
พิธีเปิดกีฬาสี ช.พ.น.เกมส์ ประจำปีการศึกษา2553 โดยมีท่านผู้รับใบอนุญาต อาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 17ธ.ค.53 เวลา 9.00น.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา "รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย"และนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข...คลิกดูภาพ...
หมวดช่างยนต์โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเครื่องยนต์ไฮบริคให้กับนักเรียนระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโตโยต้าไทยเย็นสาขาจอหอ มาให้ความรู้กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยไหม่จากผู้มีประสบการณ์ตรง จัดวันที่9ธ.ค.53ณ ห้องประชุมดอกคูณ ...คลิกดูภาพ...

หมวดช่างยนต์   ทัศนศึกษาดูงานลบริษัท  มิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ที่นิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี  โดยนักเรียนระดับ ปวช.1   สาขางานยานยนต์   จำนวน  100  คน  ในวันศุกร์ที่  3  ธันวาคม  2553   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยี  ที่ทันสมัยจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง  และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์จริงจากโรงงาน ...คลิกดูภาพ...
หมวดสังคมศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา  จัดทำโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  บริเวณลานหน้าเสาธง  โดยมีคณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา  ใส่บาตรร่วมกัน ...คลิกดูภาพ...

๕ ธันวา มหาราช
คณะครูและบุคลากร  นักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา  ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ  และถวายเครื่องราชสักการะ  (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง)    เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  วันที่  5  ธันวาคม  2553   ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...คลิกดูภาพ...

ฝ่ายวิชาการ ร.ร.เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูในหัวข้อ"การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป"ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์โดยมีครูเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 175 คนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรตามแผนการพัฒนาคุณภาพบุคลากร จัดขึ้นในวันที่27พ.ย.53เวลา8.30-16.30น. ...คลิกดูภาพ..
เมื่อวันที่ 25พ.ย.53คณะครูหมวดก่อสร้างและสถาปัตยกรรมได้นำนักศึกษาระดับระดับ ปวช.สาขาวิชาการก่อสร้างและนักศึกษาระดับ ปวส.สาขาวิชาช่างโยธา เข้าศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านNeoParkเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ประสบการณ์ในการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ...คลิกดูภาพ...
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครูและบุคลากร ช.พ.น. เข้าร่วมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2552 ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน4คน ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 9 คนโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย เป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 12 พ.ย.53 ...คลิกดูภาพ...
คณะผู้บริหาร-ครู และบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2553 ...คลิกดูภาพ...
หมวดวิชาพลานามัยโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดฟุตซอล ช.พ.น. ต้านยาเสพติดบริเวณสนามหน้าเสาธงระหว่างวันที่3ส.ค.-10ก.ย.53โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงอีกทั้งสงเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ...คลิกดูภาพ...
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)จัดอบรมให้ความรู้กับครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 154คน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ 21-22กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา และได้รับเกียรติจากนายธีระพันธ์ พุทธสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ...คลิกดูภาพ...
36 ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2553 ให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.1 ทุกประเภทวิชา จำนวน 460 คน ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรม วัดป่าดอนแซะ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พระอาจารย์ทินกร อภินันโท เจ้าอาวาสวัดป่าดอนแซะ เป็นพระวิทยากรอบรม โดยมีนางสาวหอมจันทร์ จรรยาเอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ให้เป็นเกียรติเป็นประธาน ...คลิกดูภาพ...
35 รงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ได้นำนักเรียน ระดับ ปวช.2สาขางานยานยนต์ ทัศนศึกษาดูงานบริษัทไทยย ฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 10ก.ย.53โดยมีอ.กรัณฑ์ภู หกกำปังเป็นผู้นำในการทัศนศึกษาครั้งนี้...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาโดยหมวดพาณิชยกรรม จัดประกวดมารยาทไทยและการสมาคมวันที่9ก.ย.53 เวลา8.30-12.00น.ณ บริเวณชั้นล่างอาคารอนุสรณ์24ปี ช.พ.น. คลิกดูภาพ...
33 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชีมาเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่12/2553ณ สนามแข่งขันกรรมทหารราบที่11รักษาพระองค์(กรุงเทพฯ)วันที่27-28สิงหาคม2553 ...คลิกดูภาพ...
32 โรวเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา โดยหมวดอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานที่ บริษัท อัลฟานา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 20สิงหาคม 2553เวลา 14.00-16.00น.โดยมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 2และ 3เข้าร่วมศึกษาดูงาน ...คลิกดูภาพ...
31 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณชยการนครราชสีมา โดยหมวดบัญชี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชี "เรื่อง ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีไทย ปี 2553"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในส่วนของมาตรฐานการบัญชีไทยที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างถูกต้อง มีนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3ปวส.2และ ปวส.5สาขาการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรม 126คน ในเวลา 13.00-16.00น....คลิกดูรูป...
30 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา โดยหมวดวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18สิงหาคม 2553เวลา 09.00-11.00 น.บริเวณชั้นล่างอาคารอนุสรณ์ 24ปี ช.พ.น....คลิกดูรูป...
29 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา โดยหมวดเทคนิคพื้นฐานได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ในวันที่ 17สิงหาคม 2553โดยอบรมให้กับนักเรียนระดับ ปวช.และ ปวส.สายวิชาอุตสาหกรรม ที่เรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิชาความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ จำนวน 154 โดยได้เชิญวิทยากรจากศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน 1669 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน และให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่นที่ประสบอุบัติเหตุให้ปลอดภัยได้ ...คลิกดูภาพ...
28 หมวดพาณิชยกรรมจัดโครงการอบรมเสริมความรู้เรื่อง แนวความคิดทางการตลาดและกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ วันจันทร์ที่ 16สิงหาคม 2553เวลา 13.00-16.00น.ณ ห้องประชุมดาวเรือง โดยมีนักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ระดับชั้น ปวส.1,2ปวส.4,5วิทยากรผู้อบรม อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลนครราชสีมา ...คลิกดูภาพ...
27 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา โดยหมวดบัญชีนำนักศึกษาระดับ ปวส.2 และ ปวส.5 สาขาการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวนนักศึกษา 64 คน ครู 4 คน ...คลิกดูภาพ...
26 12สิงหามหาราชินีคณะครูและบุคลากรนักเรียน-นักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมเดินเทิดพระเกียรติถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง)เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาในวันที่12สิงหาคม2553 เวลา18.00น....คลิกดูภาพ...
25 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพริชยการนครราชสีมาโดยหมวดสังคมศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการ"ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง"เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ)โดยจัดขึ้นในวันที่9ส.ค.53เวลา8.00น.ณ บริเวณรอบสระน้ำของโรงเรียน ...คลิกดูภาพ
24 หมวดพาณิชยกรรม โดยอาจารย์พัชรี สังเกตุ หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม ได้นำนักศึกษาจำนวน 2 คน คือ นางสาวประกายดาว พรมหมื่นไวย และ นางสาววรรณศิริ รักชาติ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลแขวง นครราชสีมา...คลิกดูภาพ...
23 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 นครราชสีมา เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน และในชีวิตประจำวัน โดยมี นักศึกษาเข้ารับการอบรมตามโครงการจำนวน 146 คน และอาจารย์ ไกร ทองแดง เป็นผู้ ประสานงานและดำเนินโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมดอกคูน วันที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 - 16.00 น. ...คลิกดูภาพ...
22

"ช.พ.น.ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี"โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพนิชยการนครราชสีมาร่วมกิจกรรมพับกระดาษเป็นรูปนก รูปดาว และหัวใจเพื่อแสดงพลังแห่งความรักและความสามัคคีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและรวมพลังชาวไทยเพื่อการพับกระดาษบันทึกสถิติโลกใหม่ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า(ช.พ.น.)ในวันที่6ส.ค.53เวลา09.00น.-10.00น....คลิกดูภาพ...

021 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมานำนักศึกษาระดับปวช.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน47คนเข้าศึกษาดูงานบริษัท กสท.โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)นครราชสีมา เมื่อวันที่4ส.ค.53 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์วางระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาได้จัดให้นักศึกษาหมวดบัญชีระดับ ปวช.2และ3จำนวน123คนเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการณ ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร่สารพิษ(โครงการพระราชดำริ)เมื่อวันที่31ก.ค.53โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการของศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ โอยนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและใช้ชีวิตประจำวันได้ ...คลิกดูภาพ...
19 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาได้นำนักเรียนระดับ ปวช.2/6 สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุ่ง จำนวน34คน เข้าศึกษาดูงานบริษัท Honda Foundry (Asian) Co.,Ltd.เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนและเพิ่มประสบการณ์ร่วมถึงได้รับรู้กระบวนการการทำงานต่างๆของเครื่องมือเครื่องจักร ตามสาขาการทำงานจริง ในวันที่29ก.ค.53เวลา13.00น. ...คลิกดูภาพ...
18 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาได้จัดโครงการป้องกันอัคคีภัยและสาธิตการดับเพลิงให้กับครู-นักเรียนและพนักงานโรงอาหารในวันที่30ก.ค.53และวันที่2ส.ค.23เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย การใช้เครื่องดับเพลิง การใช้ก๊าซ ในการหุงต้มอย่างปลอดภัยและสาธิตการดับเพลิงในสถานการณ์จริง ณ บริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียน...คลิกดูภาพ...
17 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาหมวดภาษาไทยได้จัดแข่งขันตอบปัญหาทางภาษาไทยวันที่29ก.ค.53 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติโดยเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา14.00น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ ...คลิกดูภาพ...
16
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาถวายเทียนพรรษา พร้อมเครื่องปัจจัยไทยทานณ วัดพายัพ ในวันที่16ก.ค.53เวลา14.00น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติและได้ฟังธรรมเป็นคติสอนใจ ...คลิกดูภาพ...
15 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม"โครงการขยะพิษและแต้ม"เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสารอันตรายที่เกิดจากขยะพิษ ดัดแยกขยะพิษออกจากขยะทั่วไปและยังช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ในระดับหนึ่ง การจัดการกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่14ก.ค.53 เวลา9.00-12.00น. บริเวณชั้นล่างอาคารอนุสรณ์24ปี โดยมีนักเรียนระดับชั้น ปวช,ปวส เข้าร่วมกีจกรรม ...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายไหม่และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2553ในวันที่11ก.ค53เวลา9.00-12.00น.ห้องประชุมเฟื้องฟ้า ...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดอมรมเชิญปฎิบัติการและออกศึกษาดุงานเรือง คอนกรีตเทคโนโลยีโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างในเครือซีเมนต์ไทยและการทำwarhshop ณ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง โดยมีนักศึกษาระดับ ปวช.และปวส. จำนวน 50คน เข้ารับการฝึกอมรมจัดขึ้นวันที่ 9ก.ค.53เวลา09.00-16.00น....คลิกดูภาพ...
นักเรียน รร เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาระดับ ปวช.และปวส.เข้ารับทุนมูลนิธิวงษ์ชวลิตกุลในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2553จำนวน 40 คนเป็นจำนวนเงิน 100,000บาทในวันที่ 1ก.ค.53 ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมกับโรงพยาบาล กรุงเทพราชสีมา จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เครื่องหมายจราจรรวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 2ก.ค.53เวลา 13.00-16.00น.คลิกดูภาพ...
009 โรงรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 24มิ.ย.53 โดยโรงเรียนทำการมอบทุนการศึกษา ไห้แก่1.ทุนเรียนดี ระดับ ปวช.ระดับ ปวส.2.ทุนกีฬา 3.ทุนผู้ประพฤติดี ระดับ ปวช.ระดับ ปวส. 4.ทุนดุริยางค์ 5.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง นอกจากนี้ตัวแทนคณะครู-นักเรียน ได้นำกระเช้าผลไม้ไปมอบให้กับสถานที่ต่างๆ ...คลิกดูภาพ...
หมวดคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดอมรมเชิญปฎิบัติการในหัวข้อ เทคโนโลยีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตในอนาคตและการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับโครงข่ายในอนาคต โอยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากบริษัท cisco,mierosoft,intel ณห้องประชุมดอกคูณ วันที่ 23 มิ.ย.53 เวลา09.00-16.00น. คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15ปี อย่างมีคุณภาพ ระดับ ปวช.1ในวันที่ 6มิถุนายน 2553 ระดับ ปวช.2,3นที่ 12มิถุนายน 2553...คลิกดูภาพ...
006 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ร่วมกับบริษัท ออสแรม(OSRAM)ประเทศไทยและ หจก.ขวัญชัยอิเล็กทริกฮ์แอนด์ไลต์ติ้ง จำกัด จัดอบรม เชิงปฏิบัติการในเรื่อง นวัตกรรมหลอดประหยัดพลังงาน OSRAM T5ให้กับนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้า จำนวน 69คนในวันที่ 2มิถุนายน 2553เวลา 13.00–16.00น.ณ ห้องประชุมดอกคูน ...คลิกดูภาพ...
005 คณะครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิต กับ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2มิถุนายน 2553ณ บริเวณชั้นล่างอาคารอนุสรณ์ 24ปี ช.พ.น. ...คลิกดูภาพ...
004 นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 2สาขางานยานยนต์ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 80คน เข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนนักเรียนชาย และหญิง โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (PALM)ในวันที่ 31พฤษภาคม 2553เวลา 13.00–16.00น.ณ ห้องประชุมดอกคูน ...คลิกดูภาพ...
003

โรงเรียนเทนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ระดับ ปวช.2สาขาวิชาพณิชยการ จำนวน 200คน ร่วมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2553จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ และโครงการ หนึ่งใจให้ธรรมะ (เวียนเทียน ฟังธรรม ไหว้พระ วิสาขบูชา)วันที่ 28พฤษภาคม 2553เวลา 10.00น.ณ วัดหลวงพ่อพระมหาธนิต ปญญาปสุโต ป.ธ.9บ้านประโดก ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ...คลิกดูภาพ...

002 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐาน ในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการคุณภาพและการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชั้นเรียน ระหว่างวันที่29-31 พ.ค.53 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้แผนงานไทยเข็มแข็ง ระยะที่2 พ.ศ.2553-2555โดยมี ผู้เข้าอบรม จำนวน 4คน 1.น.ส.พรทิพา จอมเกาะ 2.นางกาญจนา เกตุเรืองโรจน์ 3.นายประจวบ ฉาบฉิมพลี 4.นายสุธน ชัยมงคล...คลิกดูภาพ...
001 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา โดยนายมุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาตพร้อมคณะผู้บริหารปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.และปวส.ประจำปีการศึกษา 2553เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า...คลิกดูรูป...
คณะครูและบุคลากรเทคโนโลยัช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมพลังใจถวายความภักดี ในโอกาศแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60โดยร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 5พ.ค.53 ...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับ Point Koratโดยมีอาจารย์จีราพร บุญยฤทธิชัยกิจ และอาจารย์พลศักดิ์ ดาผา วันที่ 24 ก.พ.53เวลา 09.00-12.00 น. ...คลิกดูภาพ...
กิจกรรมอำลาสถาบันเทิดทูนพระครู ประจำปีการศึกษา2552ให้กับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ระดับ ปวช.3,ปวส.2และปวส.5 จำนวน 697คน)วันศุกร์ที่ 19ก.พ53 เวลา12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ...คลิกดูภาพ...
หมวดพาณิชยกรรมโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดโครงการประกวดเขียนแผนธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ปวช.และ ปวส.ณ ห้องประชุมดอกคูน ในวันพุธที่ 17ก.พ.53เวลา 13.00-16.00น.โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นกรรมการตัดนิ ...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้นักเรียนนักศึกษาห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติด เพื่อให้เป็นคนดีและคนเก่งในคนๆเดี่ยวกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยมีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ สำหรับนักศึกษาที่ร่วมโครงการได้แก่ระดับปวช.สาขาช่างอุตสาหกรรมจัดขึ้นในวันที่ 6-7ก.พ.2553ณ ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตวัดยองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา...คลิกดูภาพ...
สัปดาห์ห้องสมุด3ดี ระหว่างวันที่1-5ก.พ.53ณ บริเวณชั่นล่างอาคารอนุสรณ์24ปี ช.พ.น.โดยมี อ.มุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานพิธี มีกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆที่น่าสนใจแก่หนังสือสมเด็จพระพรมราชินีนาถทรงแนะนำให้เยาวชนไทยอ่านนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายหนังสือดีราคาถูก และกิจกรรมตอบปัญหามากมาย ...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมกับ บริษัท สากลอินเตอร์เทรดและ หจก.ขวัญชัย อิเล็กทริค แอนไลท์ติ้ง อมรมเชิญปฎิบัติการ มาตรฐาน การออกแบบและติดตั้งการเดินท่อร้อยสาย ในอาคาร เมื่อวันที่ 11ก.พ.53 ...คลิกดูภาพพ...
คณะครูนักเรียน เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาระดับ ปวช.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน บริษัทTOTจำกัด(มหาชน)จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ในวันที่5ก.พ.53โดยมีอ.รมณ เที่ยนรัมย์และอ.สุรารัตน์ ลองเขต เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ...คลิกดูภาพ...
คณะครูนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.และปวส.เข้าร่วมฟังการปัจฉิมนิเทศในหัวข้อเรื่อง บุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงาน บรรยายโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณทา ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เมื่อวันที่ 3ก.พ.53...คลิกดูภาพ...
คณะครูนักเรียน เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดเคลื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารอนุสรณ์ 24 ปีเมื่อวันที่ 3 ก.พ.2553 ...คลิกดูภาพ...
95 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมกับบริษัทอินไฟแซท จำกัด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับนักศึกษาหมวดช่างอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมFIX.C-Band กับ KU-Band ในวันที่ 29มกราคม2553เวลา9.00-16.00น.ณ ห้องประชุมดอกคูณ ในการนี้ทางบริษัท อินไฟแซทได้มอบจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติโดยมีนายสมนึก วงษ์ชวลิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายช่างอุสาหกรรม เป็นผู้รับมอบ ...คลิกดูภาพ...
94 คณะนักศึกษาระดับปวช.2 สาขางานยานยนต์โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาทัศนศึกษาดูงานบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด ณ นิคมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยาในวันพุธที่ 27ม.ค.2553 โดยมี อ.ศิริ นอกตาจั่นและอ.กรัณฑ์ภู หกกำปันเป็นผู้ควบคุม ...คลิกดูภาพ...
93 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังสาขางานติดตั้งไฟฟ้าระดับ ปวส.2/2จำนวน19คนและปวส.5/2จำนวน 13คน เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในด้านวิชาชีพนอกห้องเรียนในหัวข้อ “เทคโนโลยีระบบปรับอากาศแบบ VRF”(Variable Refrigerant Flow)จัดโดย บริษัท แอล จี ประเทศไทยโดยมีวิทยากรคือนายสำราญ คงวัฒนา และนายรฐนน ชัยเบญจพล ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาวันที่ 20มกราคม 2553เวลา13.00น.ถึง16.00น.อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ประจวบ ฉาบฉิมพลีอาจารย์คำเพชร จอมหงษ์และอาจารย์เสถียร เจียนครบุรี...คลิกดูภาพ...
92 12ม.ค.2553โครงการเปิดโลกทรรศนสู่สายอาชีพโรงเรียนเกียรติคุณวิทยาเยี่ยมชมการเรียนการสอน การฝึกทักษะผฎิบัติงานจริง ในห้องปฎิบัติการ และโรงฝึกงานอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาในโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาตั้งแต่เวลา 12.40-15.00 น....คลิกดูภาพ...
91

คณะครู-นักเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาทัศนศึกษาดูงานบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขานครราชสีมาในวันที่11 ม.ค 2553 เวลา 13.00-16.00 น.มีนักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช.3และระดับ ปวส.2,5สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และครูหมวดคอมพิวเตอร์จำนวน 6 คน โดยมีวัตถุประส่งเพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานรวมทั่งยังได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรัยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต...คลิกดูภาพ...

90 คณะผู้บริหาร และนักศึกษาสถาบันในเครือวงษ์ชวลิตกุล นำโดยท่านผู้รับใบอนุญาต อาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำสิ่งของมอบให้ ท่านแม่ทัพ ภาคที่ 2เพื่อนำไปให้แก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552ณ สโมสรร่วมเริงไชย ตำบล สุรนารี...คลิกดูภาพ...
89 สานสัมพันธ์สังสรรค์ปีไหม่สถาบันการศึกษาในเครือวงษ์ชวลิตกุล(เกียรติคุณวิทยา/เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา/มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล)จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์3สถาบันและงานเลี้ยงสังสรรค์ในเทศกาลปีใหม่ 2553ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.52...คลิกดูรูป...
88 คณะผู้บริหาร-ครู-นักเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเวลา 19.19น. บริเวนพิธีศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเนื้องในวันเฉลิมเฉลิมพระชนมพรรณษา 82 พรรษา...คลิกดูภาพ...
87 ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา โดยอาจารย์อำนาจ อินทร์หมื่นไวย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักเรียนสาขาเทคนิคการผลิต เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ถวายพ่อ 5 ธันวามหาราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 จัดโดยศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 ร่วมกับชมรมเพื่อนสุวัจน์ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550…คลิกดูภาพ...
86 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา โดยหมวดคอมพิวเตอร์ ได้ส่งครูเข้าอบรมในหัวข้อ การนำเข้าข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา สู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากเว็บไซด์ Point korat โดยมีอาจารย์จีราพร บุณยฤทธิชัยกิจ และ อาจารย์พลศักดิ์ ดาผลเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ เวียนนารีสอร์ทแอนด์สปา…คลิกดูภาพ...
85 ตัวแทนจากคณะครู-นักเรียน-นักศึกษา ในเครือวงษ์ชวลิตกุลประกอบด้วย ม.วงษ์ชวลิตกุลโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา และโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา เข้าร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ...คลิกดูภาพ...
84 พิธีเปิดกีฬาสี ช.พ.น.เกมส์ ประจำปีการศึกษา2552 โดยมีท่านผู้รับใบอนุญาต อาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 4 ธ.ค. 52 เวลา 9.00 น.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา "รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย" และนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข...คลิกดูภาพ...
83 หมวดความพิวเตอร์ มีการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ "3G" ในวันที่ 1 ธ.ค. 52เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกคูณนักเรียนที่เข้าอบรมครั้งนี้ คือ ระดับปวช.2,ปวส.3สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2/5 สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และปวส.2,ปวส.5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีวิทยากรจากบริษัท กสท.โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)จ.นครราชสีมา ในการจัดอบรมเชิงปฎิบัติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารยุคใหม่ "3G" ...คลิกดูภาพ...
82 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดบริการวิชาการเคลื่อนที่โครงการ อบรมบัญชีสู่ชุมชนเมื่อวันที่ 28 พย 2552 ณ ชุมชนจิระพัฒนามีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 24 ครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทำบัญชีครัวเรือน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาชีพด้านบัญชีแกชุมชน ...คลิกดูภาพ...
80 โครงการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนบ้านสำโรง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะครู-นักเรียนระดับ ปวช.–ปวส.หมวดอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2552 ...คลิกดูภาพ...
79 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 หมวดวิชาช่างไฟฟ้า โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ได้นำนักเรียน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 78 คน ศึกษาดูงานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครราชสีมา 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม ดังนี้
1. นายประจวบ ฉาบฉิมพลี
2. นายเสถียร เจียนครบุรี
3. นายสถิตย์ ถินสูงเนิน
4. นายพรณรงค์ วันวิเศษ
...คลิกดูภาพ...
78 หมวดคอมพิวเตอร์ร.ร.เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Flash CS ให้กับ นักศึกษาระดับ ปวช. ในวันที่ 21 พ.ย. 52 เวลา 8.30-16.00น. ณ ห้องปฏิบัติศูนย์ 135-316 ...คลิกดูภาพ...
77 หมวดพาณิชยกรรมร.ร.เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาได้จัดโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/10-3/14 ปวส.2/6-2/8 และปวส.5/6-5/8 จำนวน 250 คนเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมดอกคูณ เวลา 13.00-16.00 น. ในวันที่ 24พ.ย.52 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล...คลิกดูภาพ...
76 สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสานได้มอบทุนการศึกษาจำนวน5ทุนให้แก่นักศึกษาของร.ร.เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาที่มีผลงานเรียนดีและมีความประพฤติดี
ีมีรายชื่อต่อไปนี้
1.นายไพรัตน์ เพ็งสุข ปวช.2/2
2.นายพสุพล คำสิงห์นอก ปวช.2/2
3.นายณัฐพงษ์ สิงขรอาจ ปวช.3/2
4.นายธีรวัฒน์ ช่องงาม ปวช.3/15
5.นายสยามพงศ์ เพชรสะอาดเอี่ยม ปวส.5/1
ในวันที่ 21 พ.ย.52 ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ...คลิกดูภาพ...
คณะครู-นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ร่วมใจบริจากโลหิต โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดหน่อยรับบริจาก ณ บริเวณอาคารอนุสรณ์ 24ปี ช.พ.น. ในวันที่ 3 พ.ย. 52 เวลา 09.00-13.00 น. ...คลิกดูภาพ....
74 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมปฎิบีติการไทยเข้มแข็งร้องเพลงชาติ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในวันที่ 6 ต.ค. 2552 ...คลิกดูภาพ...
73 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาเข้าร่วมถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานณ วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษวันที่ 22 ต.ค. 2552 ...คลิกดูภาพ...
72 โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาวันที่ 12-13 ตุลาคม 2552ณ ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมาโดยมีวิทยากรจาก มหาลัยวงษ์ชวลิตกุล บรรยายให้ความรู้ได้แก่ รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมายและ ดร.สงวนพงศ์ ชวนชม ...คลิกดูภาพ...
71 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาโครงการศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา วันที่ 17กันยายน2552 เวลา 9.00-12.00น.นักเรียนระดับ ปวช.3ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน112คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ...คลิกดูภาพ...
70

โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาเข้าร่วมกิจกรรมการรับใบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นเทศบาลนครราชสีมา ประจำปี 2552 ด้านความรู้ความสามารถให้กับ นาย ฤษณะ  ไม้สา นักเรียน ชั้นปีที่ 3 สาขางานเครื่องมือกล ในวันที่20กันยายน2552 ณ สวนภูมิรักษ์(สวายเรียง) อ.เมือ จ.นครราชสีมา...คลิกดูภาพ...

69 การอบรมเชิงปฎิบัติการ “ขับขี่ปลอดภัย”จัดโดยโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมกับ บริษัทเกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัดวันที่ 15 กันยายน 2552โดยวิทยากร1.คุณพิษณุ นิราช ตำแหน่งครูฝึกขับขี่ปลอดภัย2.คุณวรเทพ สุดกลาง ตำแหน่งครูฝึกขับขี่ปลอดภัย...คลิกดูภาพ...
68 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยภายในโรงงาน ในวันที่10กันยายน2552 ดำเนินโครงการโดย หมวดช่างยนต์ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทสาธารณถัยจังหวัดนครราชสีมา เขต5วัดถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และสามารถแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดอุบัติภัยต่างๆ2.เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการป้องกัน กรณีเกิดเหตุการต่างๆได้ทันการณ์และถูกวิธี ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและทางโรงเรียนโดยมีวิทยกรคุณสุระเดช สี่พอง ตำแหน่งหัวหน้าฝึกสำนักงานป้องกันและบรรเทาภัยจังหวัดนครราชสีมา...คลิกดูภาพ...
67

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ได้พร้อมใจกัน รวมพลังร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา ถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ 9เดือน กันยายน 2552 เวลา 09.09น.หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นวันที่ 9เดือน 9ปี ค.ศ.2009 ในรัชกาลที่ 9แห่งราชวงศ์จักรี...คลิกดูภาพ...

66 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา(ช.พ.น.)จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม นำไทย พ้นภัยยาเสพติด นักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1-3 ทุกประเภทวิชา ในวันที่ 5และ12 กันยายน 2552...คลิกดูภาพ...
3 หมวดคอมพิวเตอร์ร่วมกับบริษัททรูอินเตอร์เน็ต จำกัด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสือสารแบบไร้สาย (wi-fi) ในวันที่ 28สิงหาคม 2552 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกคูณ ...คลิกดูภาพ...
0 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมกับหมวดสังคมศึกษาและเทศบาลนครนครราชสีมา ได้จัดทำ “โครงการขยะพิษแลกแต้ม” โดยมีคุณสายชล มือขุนทด นักวิชาการสุขาภิบาล 8ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสิ่งแวดลอมมาให้ความรู้เรื่องขยะพิษและการกำจัดขยะพิษอย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 26สิงหาคม 2552เวลา9.00-11.00 น. ณ บริเวณชั้นล่าง อาคาร 24ปี ช.พ.น. โดยมีนักเรียนระดับชั้น ปวช.-ปวส. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้...คลิกดูภาพ...
0 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทคโนโลโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา(ช.พ.น.)เข้าชมนิทศการ 68ปีกรมอาชีวศึกษา ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2552 ...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมอาชีพจังหวัดนครราชสีมา 2552 “มาดูทั่วะ...ส่างอาชีพ ส่างรายได้ หลายแท่ะๆ” ณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา โดยการนำเสนออาชีพอิสระ แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้โลกอาชีพที่กว้างไกลมีอาชีพที่ยั่งยืน ...คลิกดูภาพ...
60 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การป้องกันภัยจากอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ และเกมส์คอมพิวเตอร์ ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชน ในวันอาทิตย์ที่ 16สิงหาคม 2552ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยมี อาจารย์จีราพร บุณยฤทธิชัยกิจ และอาจารย์เพ็ญนภา เทียมกลาง เข้าสัมมนาในครั้งนี้...คลิกดูภาพ...
59 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายงานวัน ร พี่2552 วันศุกร์ที่7สิงหาคม2552เวลา10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมชั้น4อาคารศาลแขวงนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมามีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน2คนคือ นายอดินั้นท์ จันทร์พุดซา ชั้น ปวช.3/10 สาขาการบัญชี-นางสาวเมวิกา สาดา ชั้นปวช.3/14 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อ.พัชรี สังเกตุ หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่ง 13 โรงเรียน ...คลิกดูภาพ...
57 คณะผู้บริหาร-ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม 2552 ณ บริเวณพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา...คลิกดูภาพ...
58 นักศึกษาสาขาช่างกลโรงงาน โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา (ช.พ.น.)
ชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5
นครราชสีมา และได้ตัวแทนภาค ไปแข่งขันระดับประเทศ ที่กรุงเทพมหานคร ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นายกฤษณะ โม้สา ปวช.3/5 สาขาเครื่องมือกล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาเครื่องจักรกล CNC รับรางวัลเงินสด 6,000 บาท
2. นายสมเจตน์ ทองพูลจันทร์ ปวช.3/5 สาขาเครื่องมือกล
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาเครื่องจักรกล CNC
รับรางวัลเงินสด 1,500 บาท
3. นายวีรศักดิ์ แสนมณี ปวส.2/2 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาเทคโนโลยีการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท ...คลิกดูภาพ...
56 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาเข้าร่วมฟังปาฐกคาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดโดยราชบัณฑิตยสถานร่วมกับมหาวิทยาลัยษ์วงชวลิตกุลในวันจันทร์ที่10สิงหาคม2552 ปาฐกคา โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์,ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์,รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี...คลิกดูภาพ...
55 สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดทำความสะอาดใหญ่ต่อเนื่องตั้งแต่ 4-11ส.ค.52 ติดต่อกันทุกวัน โดยล้างทำความสะอาดโรงอาหาร โต๊ะรับประทานอาหาร,ห้องสุขา,ห้องปฏิบัติการทุกห้อง โดยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและเช็ดทำความสะอาดโต๊ะเรียน ประตูลูกบิด พร้อมกับจัดบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้กับผู้บริหาร-ครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรยายโดยผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนางอริชา รุมพล ตามนโยบายเร่งด่วนของนาย สุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครราชสีมา...คลิกดูภาพ...
54 วันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 52 นายมุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ เพื่อตัดวงจรการระบาดของเชื่อไข้หวัดใหญ่ 2009 บริเวณหน้าเสาธงโดยมีคณะผู้บริหาร-ครู-นักเรียน และบุคลากรการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน...คลิกดูภาพ...
53 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้แก่เยาวชนในการนี้ โรงเรียน ช.พ.น.ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ ค่ายอบรมเยาวชนโรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท ระหว่างวันที่25-26ก.ค.52 โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา อ.อำนาจ อินทร์หมื่นไวย์และนักศึกษาเข้าร่วม...คลิกดูภาพ...
52 คณะนีกศึกษาระดับ ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จำนวน 61 คน เข้าทัศนศึกษา บริษัท CAT โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)ในหัวข้อเทคโนโลยีการสือสารอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในด้านการสื่อสารไร้สายของบริษัทCATโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)เมื่อวันที่15 ก.ค. 52 เวลา 13.00-15.30น.โดยมีเจ้าหน้าที่ของบิรัษัท CAT บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา...คลิกดูภาพ...
51 คณะครู-นักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ร่วมใจบริจาคโลหิต ในวันที่ 15กรกฎาคม 2552ณ อาคารอนุสรณ์ 14 ปี ช.พ.น.โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต มารับบริจาค ...คลิกดูภาพ...
50 เมื่อวันที่14กรกฎาคม 2552 คณะครูและนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมานำโดยอาจารย์ไตรเทพ คำกลิ้งและนักศึกษาชาย-หญิง จำนวน 9คน เข้าร่วมกิจกรรมเวทีสังสรรค์ให้เยาวชนเป็นคนดีครอบครัวอบอุ่น สังคมมีความสุข ณ โรงแรมแกลี่ไวท์ จัดโดยกลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา ...คลิกดูภาพ...
49 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในการลงนามสัญญากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552(กยศ.)ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา วันที่ 11ก.ค.52เวลา13.30-16.30น....คลิกดูภาพ...
48 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยศูนย์ประธาบดีให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ระดับ ปวช.-ปวส. จำนวน 150คน เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงไปในทางที่ไม่ดีและเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน อย่างมีความสุข โดยจัดขึ้นห้องประชุมดอกคูณ วันที่ 9 ก.ค. 52 เวลา 13.00-16.30 น....คลิกดูภาพ...
47 วันที่ 7กรกฎาคม 2552คณะนักศึกษาได้ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดสุทธจินดาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15ค่ำ เดือน 8...คลิกดูภาพ...
46 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00น.คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ได้นำต้นเทียนพร้อมด้วยปัจจัยไปถวาย ณ วัดพายัพ(อารามหลวง)เนื่องในโอกาสประเพณีวันเข้าพรรษา...คลิกดูภาพ...
45 ฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงานตำรวจภูธรภาค3(ปดส)บรรยายพิเศษในวันที่ 26 มิ.ย. 52 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียน ชพน. ...คลิกดูภาพ...
44 โรงรียนเทคโนโลยีช่างกล-พณิชยการนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2552 โดยโรงเรียนทำการมอบทุนการศึกษา ไห้แก่1.ทุนเรียนดี ระดับ ปวช.ระดับ ปวส.2.ทุนกีฬา 3.ทุนผู้ประพฤติดี ระดับ ปวช.ระดับ ปวส. 4.ทุนดุริยางค์ 5.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง นอกจากนี้ตัวแทนคณะครู-นักเรียน ได้นำกระเช้าผลไม้ไปมอบให้กับสถานที่ต่างๆ ดังนี้1.โรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา2.ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอกนครราชสีมา3.สถานสงเคราะห์คนชรา (ชาย) บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง4.สถานสงเคราะห์คนชรา (หญิง) บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง...คลิกดูภาพ...
43 คณะนักศึกษาหมวดช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ระดับ ปวช.2และ ปวช.3ร่วมทัศนศึกษาดูงานถนนเทคโนโลยี ณ อิมแพคเมืองทองธานี ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552 ...คลิกดูภาพ...
39 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เข้าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น โดยใช้เครื่อง Palmโดยมีกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สายช่างอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ จำนวน 80 คน โดยใช้ห้องประชุมของโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ...คลิกดูภาพ...
42 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค5(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)ร่วมกับหมวดช่างกลโรงงานโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรกงานให้กับนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาในสาขาช่างปรับ เพื่อยกระดับมาตรฐานของนักศึกษาก่อนจบไปทำงาน โดยมี อ.ไกร ทองแดง ร่วมประสานงาน ...คลิกดูภาพ...
40

โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.ประจำปีการศึกษา 2552โดยมีอาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาตและคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีในวันที่ 8 มิ.ย.2552 เวลา8.30น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของโรงเรียน ช.พ.น. ...คลิกดูภาพ...

38 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.ประจำปีการศึกษา 2552โดยมีอาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาตและคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีในวันที่ 1 มิ.ย.2552 เวลา8.30น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของโรงเรียน ช.พ.น. ...คลิกดูภาพ...
37
ตำรวจภูธรภาค 3ดำเนินการฝึกอบรมนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ตามโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในสถานศึกษาและหอพัก ดำเนินการโดยกลุ่มงานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี มีผู้เข้ารับการอบรม 150 คน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมของโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ...คลิกดูภาพ...
36 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดประชุมผู้ปกครอง-นักเรียนระดับ ปวช.1 บริหารธุกิจ - ช่างอุสหกรรมเรื่องนโยบายเรียนฟรี 15ปีอย่างมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วันที่ 27 พ.ค.2552 ... คลิกดูภาพ...
35 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดพิธีทำบุญประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีท่านผู้รับใบอนุญาต อาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล และผู้บริหารโรงเรียน ร่วมพิธีในวันที่ 16 พ.ค. 52 ณ ห้อง 511 อาคารอนุสรณ์24ปี ช.พ.น....คลิกดูภาพ...
34 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาจัดประชุมผู้ปกครอง-นักเรียนระดับ ปวช.2-3 เรื่องนโยบายเรียนฟรี 15ปีอย่างมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วันที่ 14 พ.ค.2552 ...คลิกดูภาพ...
33 ผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2552 ณ MCC Hall เดอะมอลล์นครราชสีมา ...คลิกดูภาพ...
32
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต1-7จัดอบรมโครงการคืนครูสุ่โรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการต้นกล้าอาชีพ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกพณิชยการนครราชสีมา โดยมีท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต1 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-22 พฤษภาคม2552 ...คลิกดูภาพ...
31
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค5 ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภาคในอาคารเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้นักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าระหว่างวันที่20-29เมษายน2552 ณ โรงงานไฟฟ้ากำลัง ...คลิกดูภาพ...
30 บรรยากาศพิธี มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2551 ในวันที่ 3 เมษายน 2552 ...คลิกดูรูป...
29 คณะผู้บริหาร-ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ร่วมเดินวิ่งฉลองชัยชนะคุณย่าโม ในวันที่ 23 มีนาคม 2552
ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีจัดโดย อบจ.นครราชสีมา...คลิกดูภาพ...
28 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ได้ส่ง อ.จิราพร,อ.สุภาพร เข้าอบรมระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย Learning Management System on network (LMS)ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2552โดยมีการอบรมการใช้งานจริงและ workshop จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้(ศสร)...คลิกดูภาพ...
01 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาร่วมจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2552 ณ MCC The Mallนครราชสีมาโดยนำสิ่งประดิษฐ์ของ นักศึกษาร่วมแสดง อาทิเช่นเครื่องปั่นสายไหม,รถประหยัดเชื่อเพลิง,เครื่องฝานกล้วย,เป็นต้น โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21ก.พ.2552...คลิกดูภาพ...
26 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2551ในวันศุกร์ที่ 13กุมภาพันธ์ 2552โดยมีอาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปรีชา อินทรชาธร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา บรรยายเรื่องความต้องการของตลาดแรงงานไทย และการแนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ...คลิกดูภาพ...
25 หมวดสังคมศึกษาร่วมกับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครราชสีมา ได้จัดโครงการขยะพิษแลกแต้มเพื่อปลูกฝังจิตรใต้สำนึกให้นักเรียน-นักศึกษามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะพิษและลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 13ก.พ.2552 ณ อาคารอนุสรณ์ 24 ปี ชพน. ...คลิกดูภาพ...
24 อาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชน 2552 พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมบูธของโรงเรียนในเครือทั้ง 3 สถาบัน ณ อินแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2552 ...คลิกดูภาพ...
23 คณะผู้บริหาร-ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ร่วมงานวันครู 16ม.ค.2552 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ...คลิกดูภาพ...
22 นักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เข้าร่วมรับทุนการศึกษาของมูลนิธิทวีคูณพัฒนาในวันศุกร์ที่ 9มกราคม2552 ณ สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้แก่นางสาวสกุนา อยู่ดีพะเนา ระดับปวช.2/13 และนางสาวบุษยารัตน์ ลาดกระโทก ระดับปวส.1/9 ...คลิกดูภาพ...
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา (ช.พ.น.)
ที่อยู่ 702 ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-924111,044-924113 Fax.044-924112