โรงเรียนในเครือ
ข่าว
01 กรุงเทพธุรกิจ
01 S! News
01 คม ชัด ลึก 01 เดลินิวส์
01 ผู้จัดการ 01 มติชน
01 ไทยรัฐ 01 ดูเพิ่มเติม
ค้นหา ข้อมูลสำคัญ
01 เบอร์โทรศัพท์
01 จ่าย/เช็คค่าโทรศัพท์
01 ตรวจสลากฯ
01 แผนที่
01 สภาพจราจร
01 อัตราแลกเปลี่ยน
01 ราคาน้ำมัน
01 รหัสไปรษณีย์
01 หางาน
01 พจนานุกรม
01 พยากรณ์อากาศ
01 ราคาทองคำ
01 เตือน/แก้ไขไวรัสคอมฯ
01 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตอร์
01 รถยนต์
01 คอมพิวเตอร์และสินค้าไอที
01 มือถือและอุปกรณ์
02
02
01
 
.................................ประกาศเปิดรับสมัคร.......................................
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาเปิดรับสมัคร
1. รับสมัคร
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์ 1 อัตรา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. รับสมัคร
พนักงานบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส.
 
44 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนคร
ราชสีมา เข้าร่วมกีฬาวันครู ณ หอประชุมอาคาร
เอนกประสงค์อำเภอเมืองนครราชสีมา สนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๘...คลิกดูภาพ...
43 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรี
โคราช ประจำปี ๒๕๕๗ มอบโดยนายธงชัย ลืออดุลย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ผู้อำนวยการ
ณัฏฐนันท์ ศรัณย์มงคล, อ.สุพรรณีพุทธาเลิศสิกุล,
อ.ยุวดี เขาโคกกรวด, อ.สุทธดา เพ็ชรพิมาย และ
อ.พัชรินทร์ เกียรติทศดล ณ หอประชุมอาคารเอนก
ประสงค์อำเภอเมืองนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
...คลิกดูภาพ...
42 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
กิจการนักศึกษาจัดโครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจคุณ
ธรรม ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑-๓, ปวส.
๑, ๒, ๔, ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา
ณ ห้องเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิช
ยการนครราชสีมา วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
...คลิกดูภาพ...
41 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา “ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการชำระหนี้คืน
กองทุน” ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓, ปวส.๒
และ ปวส.๕ ณ ห้องดอกคูน วิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างกลพณิชยการนครราชสีมา วันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๕๘ ...คลิกดูภาพ...
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดวิทยาศาสตร์จัดโครงการแข่งขันทักษะโดยมี
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส. ทุกชั้นปี ทุกสาขา
วิชาเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ชั้นล่างอาคารอนุสรณ์
๒๔ ปี ช.พ.น. วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
...คลิกดูภาพ...
39 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดสังคมศึกษาจัดโครงการขยะพิษ ณ ห้องดอก
คูน วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราช
สีมา วันที่ ๑๓ มกราคม 2558 ...คลิกดูภาพ...
38 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
การตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี ๒๕๕๗ ณ ชั้น
ล่างห้องเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชย
การนครราชสีมา วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
...คลิกดูภาพ...
37 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
คณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลกรทาง
การศึกษาลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมในการ
จัดการเรียนรู้" เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ รุ่นที่ ๗-๘ วิทยากร ดร.อาจอง ชุมสาย
ณ อยุธยา ณ ห้องเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกล
พณิชยการนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๗...คลิกดูภาพ...
36 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
คณะครูเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ปฏิบัติธรรมนำสุข"
สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ระหว่าง
วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ท
วีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
...คลิกดูภาพ...
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา
ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนค
รราชสีมาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิว
เตอร์ ระดับ ๑ วันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
...คลิกดูภาพ...
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
คณะครูวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมโครงการอ่านออก
เขียนได้ ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ AEC ซึ่งจัด
โดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ณ
ห้อง 1205 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล วันที่ 13 ธันวาคม 2557...คลิกดูภาพ...
01
02
เบอร์ติดต่อโรงเรียน
044-924111-3
Fax.044-924112
::::: ข่าวประกาศ ::::::

    " "  
ข่าวสาร จาก ช.พ.น.  

      ช.พ.น.
มีความประสงค์ที่จะ
รับสมัครครู- อาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ประจำ
โรงเรียน ช.พ.น.
เปิดรับสมัครบุคลากร

วุฒิปริญาตรีวิชาเอก -ภาษาอังกฤษ/ไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน/อิเล็กทรอนิกส์ ถ้ามีวุฒิทางการศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ -

สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดที่
044-924111-3โรงรียน ช.พ.น.
Radio FM 99.5 Mhz. คลื่นฮิตติดปากชาว ช.พ.น. ออกอากาศทุกวัน อังคาร- อาทิตย์ พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพ...

webcounter
01
02
03
03
06
07
08
09
ท่องเที่ยว
02
10
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา (ช.พ.น.)
ที่อยู่ 702 ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-924111,044-924113 Fax.044-924112