โรงเรียนในเครือ
ข่าว
01 กรุงเทพธุรกิจ
01 S! News
01 คม ชัด ลึก 01 เดลินิวส์
01 ผู้จัดการ 01 มติชน
01 ไทยรัฐ 01 ดูเพิ่มเติม
ค้นหา ข้อมูลสำคัญ
01 เบอร์โทรศัพท์
01 จ่าย/เช็คค่าโทรศัพท์
01 ตรวจสลากฯ
01 แผนที่
01 สภาพจราจร
01 อัตราแลกเปลี่ยน
01 ราคาน้ำมัน
01 รหัสไปรษณีย์
01 หางาน
01 พจนานุกรม
01 พยากรณ์อากาศ
01 ราคาทองคำ
01 เตือน/แก้ไขไวรัสคอมฯ
01 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตอร์
01 รถยนต์
01 คอมพิวเตอร์และสินค้าไอที
01 มือถือและอุปกรณ์
02
02
01
.................................ประกาศเปิดรับสมัคร.......................................
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาเปิดรับสมัคร
1. รับสมัคร
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์ 1 อัตรา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. รับสมัคร
พนักงานบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส.
30 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดสังคมศึกษาจัดโครงการเทิดพระเกียรติ 5
ธันวามหาราช โดยมีอาจารย์มุข-อาจารย์ปราณี
วงษ์ชวลิต เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเฟื่องฟ้า ว
ิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
จากนั้นนักศึกษาร่วมกันทำความสะอาดวิทยาลัย
เพื่อเป็นการทำความดีถวายแด่พ่อหลวง
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557...คลิกดูภาพ...
29 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
นางสาวพรทิพา จอมเกาะ อาจารย์หมวดพาณิชย
กรรม ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภาให้ได้รับเครื่อง
หมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" โดยพลเรือเอก ณรงค์
พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
"คุรุสดุดี"เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษ ณ
หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
6 ตุลาคม 2557...คลิกดูภาพ...
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดคณิตศาสตร์จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ ณ บริเวณชั้นล่างอาคารอนุสรณ์ 24 ปี
ช.พ.น. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
...คลิกดูภาพ...
27 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
คณะครู-นักศึกษา หมวดไฟฟ้า ทัศนศึกษาดูงาน ณ
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีวัน พฤหัสบดี ที่11
กันยายน 2557 เวลา 9.00–12.00 น.เพื่อให้นัก
ศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน
และได้นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้ง
ช่วยสถานศึกษาลดการใช้พลังงาน...คลิกดูภาพ...
26 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งขวัญใจ ช.พ.น. ต้านยาเสพติด ประธาน
กล่าวเปิดงานโดยอาจารย์สมรัฐ วงษ์ชวลิตกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชย
การนครราชสีมา โดยมีนักศึกษาจากโรงเรียนเกียรติ
คุณวิทยา, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนคร
ราชสีมา และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าร่วมประ
กวดร้องเพลงในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน2557
...คลิกดูภาพ...
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรมนักศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับน
ักศึกษาในวันที่ 22 และ 29 พฤศจิกายน 2557
เวลา 08.30-12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างกลพณิชยการนครราชสีมา...คลิกดูภาพ...
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดบัญชีจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้วิชา
ชีพบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชีทุกระดับชั้น วิทยากรบรรยายให้ความรู้
โดยอาจารย์แพร วงษ์ชวลิตกุล รองอธิการบดีฝ่าย
การคลัง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ณ ห้องประชุม
ดอกคูนวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนคร
ราชสีมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557...คลิกดูภาพ...
23 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
เข้าร่วมโครงการ”อีสาน ออนทัวร์” ซึ่งจัดโดยบริษัท
ไดเซล เซฟตี้ซีสเต็มส์(ประเทศไทย)จำกัดและบริษัท
ไดเซล เซฟตี้เทคโนโลยีส์(ประเทศไทย)จำกัดได้บรร
ยายให้ความรู้เรื่อง “แนะนำวัยใส สู่วัยทำงาน” และ
“แนะนำการศึกษาต่อ” ณ ห้องประชุมดอกคูน
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557...คลิกดูภาพ...
22 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
สำนักประกันคุณภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกล
พณิชยการนครราชสีมาได้จัดโครงการอบรมความร
ู้เรื่อง “การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึก
ษาแก่นักศึกษา” ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2557...คลิกดูภาพ...
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
สมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรง
เรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมาจัดประชุมใหญ่สา
มัญประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมี ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุท
ธางกูล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ
ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพ
ณิชยการนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
...คลิกดูภาพ...
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
คณะครู-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชย
การนครราชสีมาร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา ณ ชั้นล่างอาคารอนุสรณ์
24 ปี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557...คลิกดูภาพ...
01
02
เบอร์ติดต่อโรงเรียน
044-924111-3
Fax.044-924112
::::: ข่าวประกาศ ::::::

    " "  
ข่าวสาร จาก ช.พ.น.  

      ช.พ.น.
มีความประสงค์ที่จะ
รับสมัครครู- อาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ประจำ
โรงเรียน ช.พ.น.
เปิดรับสมัครบุคลากร

วุฒิปริญาตรีวิชาเอก -ภาษาอังกฤษ/ไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน/อิเล็กทรอนิกส์ ถ้ามีวุฒิทางการศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ -

สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดที่
044-924111-3โรงรียน ช.พ.น.
Radio FM 99.5 Mhz. คลื่นฮิตติดปากชาว ช.พ.น. ออกอากาศทุกวัน อังคาร- อาทิตย์ พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพ...

webcounter
01
02
03
03
06
07
08
09
ท่องเที่ยว
02
10
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา (ช.พ.น.)
ที่อยู่ 702 ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-924111,044-924113 Fax.044-924112