โรงเรียนในเครือ
ข่าว
01 กรุงเทพธุรกิจ
01 S! News
01 คม ชัด ลึก 01 เดลินิวส์
01 ผู้จัดการ 01 มติชน
01 ไทยรัฐ 01 ดูเพิ่มเติม
ค้นหา ข้อมูลสำคัญ
01 เบอร์โทรศัพท์
01 จ่าย/เช็คค่าโทรศัพท์
01 ตรวจสลากฯ
01 แผนที่
01 สภาพจราจร
01 อัตราแลกเปลี่ยน
01 ราคาน้ำมัน
01 รหัสไปรษณีย์
01 หางาน
01 พจนานุกรม
01 พยากรณ์อากาศ
01 ราคาทองคำ
01 เตือน/แก้ไขไวรัสคอมฯ
01 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตอร์
01 รถยนต์
01 คอมพิวเตอร์และสินค้าไอที
01 มือถือและอุปกรณ์
02
02
01
04 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ได้จัดกิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ...คลิกดูภาพ...
03 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ประกวดมารยาทไทย ในการแข่งขันทักษะวิชา
ชีพครั้งที่ 28 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยา
ลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด
ขอนแก่น ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ...คลิกดูภาพ...
02 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะวิชา
ชีพครั้งที่ 28 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยา
ลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด
ขอนแก่น ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
และเหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
...คลิกดูภาพ...

01 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ทีมลูกทุ่ง ชพน.)
งานเปิดโลกศิลปวัฒนธรรม งานวัด"รีเทิร์น" ตอน
ออนซอนอีศสานเปิดตำนานเพลงแห่งแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อวันที่ 15 มกราคม
2557...คลิกดูภาพ...
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมเพศศึกษา
กับวัยรุ่น กับนักศึกษาระดับ ปวช.1 ประเภทวิชาพา
ณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ โดยมีวิทยากร
นายศิวะยุทธ สิงห์บรุ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมาอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับเพศ
ศึกษาการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2557 ...คลิกดูภาพ...
39 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556
"อาชีวศึกษากับตลาดแรงงานยุค ASEAN"
ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 โดยมี
วิทยากรจาก บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด
(มหาชน) สาขาโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา วันที่
5 กุมภาพันธ์ 2557 ...คลิกดูภาพ...
38 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรมร่วมกับหมวด
สามัญ ร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพแก่หน่วยงานรัฐ
และเอกชน ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2557...คลิกดูภาพ...
37 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรมได้ออกบริ
การชุมชนบ้านดอนพรหมศร ต.ลำคอหงษ์
อ.โนนสูงจ.นครราชสีมา ในวันที่ 31 มกราคม
2557...คลิกดูภาพ...
36 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรแกรม
SketchUp ในการเขียนบ้าน 3 มิติ โดยวิทยากร
นายชาญชัย รอดเลิศ อาจารย์คณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 317-
318วันที่ 30 มกราคม 2557 ...คลิกดูภาพ...
35 ิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม ่วมกิจกรรม
วิชาชีพสู่โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองกก
ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ในวันที่
28 มกราคม 2557...คลิกดูภาพ...
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การบริการวิชาชีพ
ณ บ้านตูม ตำบลทองหลาง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2557
...คลิกดูภาพ...
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนคราชสีมา
ด้วยส่วนสื่อสารกลุ่มธุรกิจปีโตรเลียมขั้นต้นและ
ก๊าซธรรมชาติฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.
จำกัด(มหาชน) ได้จัดทำโครงการพลังงานสัญจร
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตร
เลียมและการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียมซึ่ง
เป็นพลังงานหลักของประเทศไทยให้แก่นักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556
...คลิกดูภาพ...
 
01
02
เบอร์ติดต่อโรงเรียน
044-924111-3
Fax.044-924112
::::: ข่าวประกาศ ::::::

    " "  
ข่าวสาร จาก ช.พ.น.  

      ช.พ.น.
มีความประสงค์ที่จะ
รับสมัครครู- อาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ประจำ
โรงเรียน ช.พ.น.
เปิดรับสมัครบุคลากร

วุฒิปริญาตรีวิชาเอก -ภาษาอังกฤษ/ไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน/อิเล็กทรอนิกส์ ถ้ามีวุฒิทางการศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ -

สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดที่
044-924111-3โรงรียน ช.พ.น.
Radio FM 99.5 Mhz. คลื่นฮิตติดปากชาว ช.พ.น. ออกอากาศทุกวัน อังคาร- อาทิตย์ พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพ...

webcounter
01
02
03
03
06
07
08
09
ท่องเที่ยว
02
10
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา (ช.พ.น.)
ที่อยู่ 702 ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-924111,044-924113 Fax.044-924112