โรงเรียนในเครือ
ข่าว
01 กรุงเทพธุรกิจ
01 S! News
01 คม ชัด ลึก 01 เดลินิวส์
01 ผู้จัดการ 01 มติชน
01 ไทยรัฐ 01 ดูเพิ่มเติม
ค้นหา ข้อมูลสำคัญ
01 เบอร์โทรศัพท์
01 จ่าย/เช็คค่าโทรศัพท์
01 ตรวจสลากฯ
01 แผนที่
01 สภาพจราจร
01 อัตราแลกเปลี่ยน
01 ราคาน้ำมัน
01 รหัสไปรษณีย์
01 หางาน
01 พจนานุกรม
01 พยากรณ์อากาศ
01 ราคาทองคำ
01 เตือน/แก้ไขไวรัสคอมฯ
01 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตอร์
01 รถยนต์
01 คอมพิวเตอร์และสินค้าไอที
01 มือถือและอุปกรณ์
02
02
01
.................................ประกาศเปิดรับสมัคร.......................................
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาเปิดรับสมัคร
1. รับสมัคร
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์ 1 อัตรา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. รับสมัคร
พนักงานบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส.
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดคอมพิวเตอร์จัดโครงการแข่งขันทักษะคอม
พิวเตอร์ประจำปี 2557 ให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี
ทุกสาขางาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการทดสอบความรู้
ความสามารถ เสริมสร้างทักษะ และศักยภาพการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยมีนางสาวณัฎฐนันท์
ศรัณย์มงคล ท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าว
เปิดพิธีการแข่งขัน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 317-318
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557...คลิกดูภาพ...
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรมร่วมโครงการ
สัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง DESIGN TRENDS 2014
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล
(อาคาร31)มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบล
ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 10 กันยายน
2557 เวลา 12.30 น.-17.00 น. ...คลิกดูภาพ...
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้สำเร็จการศึก
ษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ เรื่องการจัด
การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จัดโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราช
สีมาเขต ๑ ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่ง
เสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ณ วิทยา
ลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา วันที่
6-7 กันยายน 2557...คลิกดูภาพ...
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรกับนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
โครงการต่างๆ ของวิทยาลัย ดังนี้ -โครงการ
"ช.พ.น...แฟนซี...รีไซเคิล"
-โครงการ English Song Contest
- การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ ปี 2557 ชิงถ้วยราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
- โครงการ แข่งขันการตอบปัญหา ความรู้สู่อาเซียน
- โครงการประกวดสุนทรพจน์...คลิกดูภาพ...
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรมร่วมกิจกรรม
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
เรื่องการทำงานเกี่ยวกับเขื่อนลำตะคลองอบรม ณ
ห้องดอกคูณวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ
นคราชสีมา ศึกษาดูงาน ณ โครงการเขื่อนลำตะ
คลอง ต. คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นคคราชสีมา วันพุธ
ที่ 27 สิงหาคม 2557...คลิกดูภาพ...
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรมร่วมกิจกรรม
ประกวดสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี2557
ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ศรีรัศมิ์พระวรชายาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมงกุฎราชกุมาร ณ ห้องซิตี้พาร์ค A โรงแรม
ซิตี้พาร์คนคคราชสีมา วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
(ปวส.) ...คลิกดูภาพ...
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรมร่วมกิจกรรม
ประกาดวาดภาพในหัวข้อ"ประเทศไทยกับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน" ณ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยเทค
โนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา วัน
ศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ...คลิกดูภาพ...
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
คณะครู นักศึกษา ได้ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา ที่วันพายัพ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 11
กรกฎาคม 2557 ...คลิกดูภาพ...
09 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 2557
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ...คลิกดูภาพ...
08 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรมร่วมกิจกรรม
บริการวิชาชีพแก่โรงเรียน โรงเรียนบ้านหมื่นไวย
ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-3
กรกฎาคม 2557...คลิกดูภาพ...
07 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หมวดสำรวจ,ก่อสร้าง,สถาปัตยกรรมร่วมกิจกรรม
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ชุมชนบ้านช่องอู่ ต.จอหอ
อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 มิถุนายน 2557
...คลิกดูภาพ...
01
02
เบอร์ติดต่อโรงเรียน
044-924111-3
Fax.044-924112
::::: ข่าวประกาศ ::::::

    " "  
ข่าวสาร จาก ช.พ.น.  

      ช.พ.น.
มีความประสงค์ที่จะ
รับสมัครครู- อาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ประจำ
โรงเรียน ช.พ.น.
เปิดรับสมัครบุคลากร

วุฒิปริญาตรีวิชาเอก -ภาษาอังกฤษ/ไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน/อิเล็กทรอนิกส์ ถ้ามีวุฒิทางการศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ -

สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดที่
044-924111-3โรงรียน ช.พ.น.
Radio FM 99.5 Mhz. คลื่นฮิตติดปากชาว ช.พ.น. ออกอากาศทุกวัน อังคาร- อาทิตย์ พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพ...

webcounter
01
02
03
03
06
07
08
09
ท่องเที่ยว
02
10
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา (ช.พ.น.)
ที่อยู่ 702 ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-924111,044-924113 Fax.044-924112