รถบรรทุกมินิ พลังงานไฟฟ้า ได้เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award (I - New Gen Award 2020) ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำมาจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (2 - 6 กุมภำพันธ์ 2563)

5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:25 น.