ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 26 ตุลาคม 2564

28 ตุลาคม 2564 เวลา 09:35 น.