ระดับ ปวช.หลักสูตร  3  ปี (จบ ม.3 )

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 1. สาขาวิชาช่างยนต์ รายละเอียด
 2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รายละเอียด
 3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 4. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน รายละเอียด
 5. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง รายละเอียด
 6. สาขาวิชาช่างสำรวจ รายละเอียด
 7. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รายละเอียด

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 1. สาขาวิชาการบัญชี รายละเอียด
 2. สาขาวิชาการตลาด รายละเอียด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายละเอียด

ระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ปี (จบ ปวช.,ม.6 )

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์) รายละเอียด
 2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รายละเอียด
 3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
 5. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต(ช่างกลโรงงาน)รายละเอียด
 6. สาขาวิชาช่างโยธา รายละเอียด

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 1. สาขาวิชาการบัญชี รายละเอียด
 2. สาขาวิชาการตลาด รายละเอียด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายละเอียด

ระดับปวส.1 ก หลักสูตร 2 ปี (จบ ปวช. 3)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์) รายละเอียด
 2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รายละเอียด
 3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
 5. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต(ช่างกลโรงงาน)รายละเอียด
 6. สาขาวิชาช่างโยธา รายละเอียด

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  1. สาขาวิชาการบัญชี รายละเอียด
  2. สาขาวิชาการตลาด รายละเอียด
  3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายละเอียด