อาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการอาจารย์สมรัฐ วงษ์ชวลิตกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการ


อาจารย์หอมจันทร์ จรรยาเอก

ที่ปรึกษาผู้บริหารสถานศึกษา


อาจาร์ณัฎฐนันท์ ศรัณย์มงคล

ผู้อำนวยการ


อาจารย์ฉัตรดนัย รัตนวราหะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


อาจารย์สุกัญญา สุพรรณกลาง

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ


อาจารย์อำนาจ อินทร์หมื่นไวย

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา


อาจารย์สุทธิชัย จักรเกาะ

หัวหน้าหมวดช่างยนต์


อาจารย์ประจวบ ฉาบฉิมพลี

หัวหน้าหมวดช่างไฟฟ้า


อาจารย์สุธารัตน์ ลครเขต

หัวหน้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์


อาจารย์พัชรินทร์ เกียติทศดล

หัวหน้าหมวดช่างกลโรงงาน


อาจารย์สุธน ชัยมงคล

หัวหน้าหมวดช่างสำรวจ-ก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม


อาจารย์ภัชรพร ตั้งวนิชกุล

หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม


อาจารย์สายสุรีย์ สุริยะกาจน์

หัวหน้าหมวดบัญชี


อาจารย์จีราพร บุณยฤทธิชัยกิจ

หัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์


อาจารย์วีรยุทธ ภู่อยู่

หัวหน้าหมวดสามัญสัมพันธ์


อาจารย์กัญญา ศิริโพธิ์ตะ

หัวหน้างานประกันคุณภาพ


อาจารย์มุกดา ฉายดำรงค์

หัวหน้างานทะเบียน


อาจารย์ปิรัญญา วิธิศุภกร

หัวหน้างานการเงิน


อาจารย์สุพรรณี พุทธานุเลิศสิกุล

หัวหน้างานแนะแนว


อาจารย์ณรงค์ จำปาทอง

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร


อาจารย์เจริญรัตน์ กนกฟ้า

บรรณารักษ์